svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผลนิด้าโพล39.53%ประชาชนยังไม่ตัดสินใจรับ/ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

15 พฤษภาคม 2559
 

[caption id="attachment_53223" align="aligncenter" width="342"] Basic RGB Basic RGB[/caption]

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผลสำรวจครั้งที่ 2: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และความคิดเห็นต่อข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนด  ค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.3

จากผลการสำรวจครั้งที่ 2 เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.53 ระบุว่า  ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 28.33 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 23.27 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน และร้อยละ 8.87 ระบุว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง การตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.93 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 29.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 27.33 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 11.34 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.73 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.40 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.20 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.14 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 52.60 เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.40 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 7.93 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 18.73 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.27 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.60 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 16.53 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.94 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 92.93 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.13 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.40 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 3.54 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่างร้อยละ 20.87 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.67 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.60 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.86 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 28.00 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.07 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     ร้อยละ 8.20 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.27 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.40 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.06 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 11.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.47 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.87 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.27 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.72 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 14.87 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.13 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 4.67 ไม่ระบุอาชีพ  ตัวอย่างร้อยละ 14.67 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.87 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.47 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.27 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.67 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.93 ไม่ระบุรายได้