"อพท." ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ผุดกิจกรรม TCCN 2022

01 ก.ค. 2565 | 12:47 น.

"อพท." ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ผุดกิจกรรม TCCN 2022 เปิดเพื้นที่ให้ผู้รู้ ผู้นำในการพัฒนาเมือง ผู้ประกอบการร่วมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนำมาออกแบบเพิ่มมูลค่า

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN 2022

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รู้ ผู้นำในการพัฒนาเมือง คนสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการของเมืองต่างๆ มาร่วมกันสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนำมาออกแบบเพิ่มมูลค่าทำให้เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจของเมืองดีขึ้น ภายใต้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเมือง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับการสนับสนุนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

สำหรับกิจกรรมได้จัดขึ้นภายใต้องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ที่ต้องมี 4 อย่าง ได้แก่ พื้นที่สร้างสรรค์ (Public Space) ที่เปิดโอกาสคนสร้างสรรค์ของเมืองได้มาพบปะกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative People + Creative Business)

 

เริ่มต้นต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Event) ได้แก่ การจัดงาน เทศกาลต่างๆ ที่ทำให้ได้มีโอกาสปล่อยผลงาน เรื่องราวผ่านสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media)

 

"อพท." ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ผุดกิจกรรม TCCN 2022

 

อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิก TCCN ถึงการเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์อีก 3 เมือง คือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงราย  
 

"TCCN จัดตั้งครั้งแรกในปี 2021 มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่เมืองเป้าหมายในประเทศไทย และเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกของประเทศไทยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO แล้วหรือเมืองที่สนใจเท่านั้น"