"อพท." ดัน “พัทยา” สู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก-ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

31 พ.ค. 2565 | 10:56 น.

"อพท." ดัน “พัทยา” สู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก-ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ร่วมมือ 12 องค์กรเครือข่ายกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ดำเนินการร่วมกับ 12 องค์กร เพื่อขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายใต้ความร่วมมือดำเนินงานในระยะ 5 ปี  

 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน อพท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในระดับหน่วยงานในพื้นที่สำหรับเป็นกรอบในการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 

โดยพื้นที่เมืองพัทยามีองค์ประกอบที่เหมาะสมทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและบริบทของเมือง เพราะมีทุนทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับสากล สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและทีมงานกองถ่ายทำภาพยนตร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกองถ่ายทำภาพยนตร์ของไทย โดยศักยภาพของเมืองพัทยาพร้อมให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงฉบับ พ.ศ. 2566 - 2570 ในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองภาพยนตร์ในระยะ 5 ปี (2565 - 2570) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film)

 

โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวให้สูงขึ้น

 

ดันพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก-ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าวอีกว่า การยกระดับเมืองในพื้นที่ต่างทั่วประเทศเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 5 แห่ง ได้แก่

  • จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

 

  • จังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและพื้นบ้าน 

 

  • กรุงเทพมหานครฯ เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 

 

  • จังหวัดสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 

 

  • จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 

 

โดยจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบุรี คือเมืองที่ อพท. เข้าไปผลักดันจนเป็นผลสำเร็จได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และในปีนี้ อพท. อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี จังหวัดน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม

 

และเมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งทางยูเนสโกมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่า เมืองที่จะได้รับการรับรองต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านนั้น ๆ อย่างชัดเจน

 

อนึ่ง 12 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมืองพัทยา กรมการท่องเที่ยว ,สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 

,หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยบูรพา ,สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ,สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย และสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย