MAT งัด 7 จรรยาบรรณวิชาชีพ เตือนนักการตลาดสื่อสารเชิงบวก

06 พ.ค. 2565 | 14:15 น.

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)ออกแถลงการณ์เรียกร้อง นักการตลาดต้องสื่อสารการตลาดเชิงบวกและไม่ขัดต่อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด” 7 ข้อ จี้นักการตลาดที่ทำกิจการที่ขัดศีลธรรมอันดีของวิชาชีพ แสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจ

จากกะแสดราม่า แคมเปญการตลาด LAZADA 5.5 ผ่านคลิป"นาราเครปกระเทย" ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดแฮทแท็ก "แบนลาซาด้า" และ "นาราเครปกระเทย" กระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ จี้ นาราเครปกะเทย-หนูรัตน์ เอเจนซี่และผู้ว่าจ้างคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ออกมาขอโทษ

 

ล่าสุด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนสนับสนุนนักการตลาดให้ทำการตลาดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และไม่ขัดต่อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด” 7 ข้อที่ได้ร่วมกันร่างเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

 

 

ทั้งนี้ในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า ๕๕ ปี และตลอดมา ทางสมาคมการตลาดฯมุ่งสนับสนุนในการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานนักการตลาดไทย ทั้งในเชิงองค์ความรู้ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณอันพึงปฏิบัติ 

 


ากเหตุการณ์ที่เกิดเป็นกระแสขึ้นในปัจจุบัน เกี่ยวกับหลากหลายงานโฆษณาสื่อสารการตลาดที่อาจมีการใช้ภาพ เสียง หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์​เชิงลบทางสังคม 

 

สมาคมการตลาดฯขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนให้องค์กรและบุคลากรด้านการตลาดมุ่งเน้นในการทำการตลาดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์และไม่ขัดต่อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักการตลาด” ที่ทางคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และอดีตนายกสมาคมการตลาดฯ ได้ร่วมกันร่างเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  กล่าวคือ

 

  1. นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลก
  2. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนคนไทยและชาติไทย
  3. รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน และพยายามทุกวิถีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของตนเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวม
  4. ปฏิบัติตามกฎหมายและค่านิยมที่ดีทางสังคม
  5. ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ขาย ลูกจ้าง พนักงานและสาธารณะชนทั่วไป
  6. กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมอาชีพและบุคคลอื่น
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักการตลาดละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
  8. ยินดีเผยแพร่ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

การกระทำใดๆที่ปราศจากความรับผิดชอบและขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของวิชาชีพ อาจก่อให้เกิดผลเชิงลบแก่สังคมและธุรกิจได้ สังคม และผู้บริโภคมีสิทธิพิจารณาความเหมาะสมที่จะยุติการสนับสนุนต่อไป องค์กรและผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจะมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดอันเนื่องมาจากการกระทำหรือกิจกรรมเหล่านั้น และสมควรที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเปิดเผยและจริงใจ