ขายเกลี้ยง"การบินไทย" ตัดขายทรัพย์สินได้แล้วอีก 6 รายการ กำเงินพันล้าน

29 มี.ค. 2565 | 11:59 น.

ขายเกลี้ยง"การบินไทย"แจ้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูอนุมัติขายทรัพย์สินเพิ่มได้แล้ว 6 รายการ ทั้งอาคารรักคุณเท่าฟ้า พร้อมที่ดินและสำนักงานสีลม-อุดรธานี-ขอนแก่น อะไหล่เครื่องบิน กำเงินพันล้านบาท

วันนี้(วันที่ 29 มีนาคม 2565) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง โดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูขอสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการตามแผนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้

 

 

1. การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

 

ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 การชำระหนี้ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และการลดภาระหนี้ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเป็นเงิน 1,403,751,659.46 บาท และบริษัทฯ ไม่ได้มีการผิดนัดตามแผนแต่ประการใด

2. การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาต

 

สำหรับการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ตามคำสั่งศาลลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่

 

 (1) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BAFS”)

 

(2) หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“NOK”)

 

 (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ 

 

 (4) เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ประเภท CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน 8737-400 จำนวน 5 เครื่องยนต์

 

โดยบริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (1) (2) และ (3) และได้รับเงินเรียบร้อยแล้วดังที่เคยรายงานไปแล้วนั้น

 

 

ในงวดการรายงานประจำไตรมาสนี้ บริษัทฯ ได้ขายทรัพย์สินรายการ (4) เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 ติดตั้งกับเครื่องบิน B737-400 จำนวน 2 เครื่องยนต์ จาก 5 เครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ยื่นชองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้

โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องยนต์ทั้งสองรายการให้แก่ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว จำนวน 265,000 เหรียญสหรัฐ

 

 

3. การขาย ให้เช่า หรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินรองอื่น

 

  •  ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานรักคุณเท่าฟ้า

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานรักคุณเท่าฟ้าให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ (มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย) ซึ่งราคาสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 550,210,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และรับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

  •  ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานอุดรธานี

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดอุดรธานีให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ ในราคา 28,600,000 บาท และการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2565

 

 

  • ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานขอนแก่น

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานจังหวัดขอนแก่นให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 11,100,000 บาท โดยการบินไทยได้โอนกรรมสิทธิ์และได้รับเงินค่าขายทรัพย์สินรองดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์2565

 

  • ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักงานสีลม

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติการขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิที่บริษัทฯ บันทึกไว้ ในราคา 205,100,000 บาท โดยการบินไทยได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 20,510,000 บาท โดยเงินส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะชำระก่อนหรือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

  • ขายหุ้น BAFS (ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563)

 

บริษัทฯ ได้ขายหุ้น BAFS ในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 1,696,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.20 บาท คิดเป็นรายรับรวม (สุทธิ) 47,821,274.42 บาท

 

  • ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

 

คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 5 เครื่องให้แก่ผู้ยื่นชองเสนอราคาซื้อสูงสุด ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของเครื่องยนต์ ราคาขายรวม16,384,000 เหรียญสหรัฐ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่าขายเครื่องยนต์ครบถ้วนแล้ว

 

4. การเข้าเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent)


ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 5.3 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เจ้าหนี้ภาระผูกพันจากการเช่า/เช่าซื้อ เครื่องบิน ในส่วนที่ผู้ทำแผนเห็นว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ผู้บริหารแผนได้ดำเนินการ เจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง (Letter of Intent) ที่เจ้าหนี้ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้กับการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

โดยไตรมาสนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 30 ลำ รวมเป็นเครื่องบินจำนวน 46 ลำ โดยคณะผู้บริหารแผนอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เหลือ กับเจ้าหนี้อีก 11 ลำ

 

5. คณะกรรมการเจ้าหนี้


จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติมจากการรายงานความ คืบหน้าคราวที่แล้วรวม 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานตาม แผนฟื้นฟูกิจการของคณะผู้บริหารแผน เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินและการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง ตลอดจนแผนดำเนินงานในการจัดหาสินเชื่อใหม่


ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้นของบริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่ แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด

 

 

 

ขายเกลี้ยง\"การบินไทย\" ตัดขายทรัพย์สินได้แล้วอีก 6 รายการ กำเงินพันล้าน ขายเกลี้ยง\"การบินไทย\" ตัดขายทรัพย์สินได้แล้วอีก 6 รายการ กำเงินพันล้าน ขายเกลี้ยง\"การบินไทย\" ตัดขายทรัพย์สินได้แล้วอีก 6 รายการ กำเงินพันล้าน