svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.หอการค้าไทย แจกทุนเด็กเรียนดี มีฝัน

03 กุมภาพันธ์ 2565

ม.หอการค้าไทย พร้อมเปิดรับเด็ก’65 สู่ครอบครัว “เด็กหัวการค้า” แจกทุนสนับสนุนเด็กเรียนดี มีฝัน และมีความสามารถ ระดับปริญญาตรีทุกคณะและทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนการศึกษามากมาย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมี “หอการค้าไทย” เป็นเจ้าของ เราเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงผลกำไร แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ”

ม.หอการค้าไทย แจกทุนเด็กเรียนดี มีฝัน

ทุนการศึกษาที่น่าสนใจสำหรับน้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีด้วยกันหลากหลายประเภททุน ยกตัวอย่าง  3 ประเภททุน ที่น่าสนใจ อาทิ “ทุนรัตนมงคล” หรือ ทุน 100 % ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนาม “ทุนรัตนมงคล”

 

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนแก่เยาวชนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยน 3.50 ขึ้นไป ความประพฤติดี ทำกิจกรรมในระดับมัธยมฯ มาพอสมควร โดยสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับจากทุนดังกล่าว คือการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 100 % ตลอดหลักสูตร 4 ปี และรับฟรี อุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System หรือ IPAD

 

ทุน UTCC Gold หรือ ทุน 50 % ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา เหมาะสำหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ทุน UTCC Silver หรือ ทุน 30 % ได้รับการยกเว้น 30% เฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา เหมาะสำหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

“จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนหลายรุ่น เห็นได้ว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเพื่อรับทุน นอกจากจะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีแล้ว ยังมีประสบการณ์การทำกิจกรรมและความสามารถพิเศษที่หลากหลาย เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง บางคนเริ่มทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพได้แล้ว ดังนั้น กรรมการจะพิจารณาจาก portfolio บุคลิกภาพ การตอบคำถาม และ passion ของผู้สมัคร ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของน้อง ๆ แต่ละคนได้เป็นอย่างดี”

 

วิธีการสมัครเข้าขอรับทุน ในทุกประเภททุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มผลงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  3. สำเนา หลักฐานการศึกษา (ใบ ปพ. 1 และหรือ ใบ ปพ. 1.4 และหรือใบ รบ.) จำนวน 1 ฉบับ 
  4. สำเนา บัตรบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  6. แฟ้มสะสมผลงาน

หมายเหตุสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อ พร้อมระบุสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ)

อนึ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองเห็นถึงศักยภาพและพร้อมสนับสนุนทุกความสามารถของคนรุ่นใหม่ นอกจากทุนทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นที่ใช้ผลการเรียนเป็นเกณฑ์หลักแล้ว ยังมีทุนที่เน้นพิจารณาจาก portfolio หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ทุนความสามารถพิเศษ, ทุนกีฬา, ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์, ทุนเด็กหัวการค้า, ทุนทายาท SME, ทุนทายาทเกษตรกร, ทุนผู้นำ, ทุนคนดี โดยสามารถศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th

 

และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2 โทร 02-697-6766 ถึง 8 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือ LINE ID: @utcc และเว็บไซต์ https://www.utcc.ac.th/admission/