UTCC ปั้นหลักสูตรติวคนทำงาน

30 เมษายน 2560
UTCC เบนเข็มรุกกลุ่มคนทำงาน ตั้งคณะวิทยพัฒน์ นำร่องผลิต 2 หลักสูตรใหม่ "บริหารจัดการร้านอาหาร-อสังหาริมทรัพย์" ติวเข้มทักษะพร้อมนำไปต่อยอดสร้างรายได้จริง

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (The University of the Thai Chamber of Commerce : UTCC) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะวิทยพัฒน์ (Extension school) ขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรม ให้ความรู้แก่คนในวัยทำงาน และผู้ที่ต้องการเสริมทักษะในด้านธุรกิจ หลังจากที่พบว่า ตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมากลุ่มคนดังกล่าวมีความสนใจเข้ารับการอบรม และเรียนรู้สิ่งใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยมองเห็นเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้เรียนกลุ่มใหม่ขึ้น

โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะเปิดอบรมใน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน (The Master of Restaurant Management for Executives) โดยเน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น อาทิ หลักการจัดการร้านอาหารแบบร้านเดียว , การบริหารร้านแฟรนไชส์ , การบริหารเชนสโตร์ ,การบริหารจัดการครัวกลาง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าธุรกิจร้านอาหารของไทย ได้รับการยอมรับระดับโลกเพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้สามารถขยายการลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในด้านการบริหารจัดการชิงธุรกิจ ทำให้ต้องเรียนรู้และนำไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ไปต้นไป

ส่วนอีกหลักสูตร ได้แก่ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างประโยชน์จากที่ดิน หลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายจัดเก็บภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) ซึ่งที่ผ่านมาจะพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมากมีที่ดินที่ปล่อยว่างเปล่าและไม่ถูกนำมาก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งที่ดินเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นสนามกีฬา พื้นที่จอดรถ ตลาดนัด เกษตรผสมผสาน หรือจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ได้
สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและอุตสาหกรรม และกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจได้เอง

"จุดเด่นของทั้งสองหลักสูตรคือ การได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคธุรกิจ ทำให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยแต่ละหลักสูตรจะรับสมัครจำนวน 40 คนและทำการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 7-8 หมื่นบาท หรือจะเลือกเข้าร่วมอบรมเป็นรายวิชาก็ได้"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,257
วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560