svasdssvasds

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ม.ค. 2565 เวลา 22:00 น. 2.3k

ผู้ถือหุ้นโรงแรมดาราเทวี ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้สอบบัญชี ปมตกแต่งบัญชี พร้อมยื่นกล่าวโทษต่อสภาวิชาชีพบัญชี ร้องก.ล.ต.เพิกถอนใบอนุญาต

นายจำปา โพธินาม ผู้ถือหุ้นบจก.โรงแรมดาราเทวี และบจก.ดาราเทวี เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีของทั้ง 2 บริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท IFEC ด้วย โดยยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2 คดี เป็นคดีเลขที่ อ.30/2565 และ อ.35/2565 และยื่นกล่าวโทษนายชัยยุทธต่อสภาวิชาชีพบัญชี และร้องขอให้สำนักงานก.ล.ต.เพิกถอนการเป็นผู้รับอนุญาตสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

 

นายจำปา เปิดเผยว่า นายชัยยุทธปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ สำนักงานก.ล.ต. กำหนด

 

ทั้งยังยินยอมและร่วมมือกับกรรมการของบจก.โรงแรมดาราเทวี กระทำ ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือปลอมเอกสารทางบัญชีอันไม่เป็นไม่ตามความเป็นจริงอย่างเช่น ยอมให้กรรมการบริษัทโรงแรมดาราเทวีจำกัด โอนย้ายเงินรายได้ทั้งหมดไปยังบัญชีอื่นเพื่อซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดอายัดได้ หรือการยอมให้ออกใบกำกับภาษีในนามของบจก.โรงแรมดาราเทวีซ้ำ เพื่อตกแต่งงบการเงินและจงใจให้ผู้ใช้งบการเงินของบจก.โรงแรมดาราเทวี เห็นว่ากิจการมีรายได้

แต่ทว่าไม่มีเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารของบริษัทเลย โดยการกระทำทั้งหมดนั้นกรรมการและผู้สอบบัญชีรู้อยู่แล้วว่าหากมีเงินถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของบจก.โรงแรมดาราเทวี จะต้องถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์ ดังนั้นการกระทำเหล่านี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย้ายเพื่อซ่อนเร้นรายได้จากการถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์  เป็นการโกงเจ้าหนี้และทำให้เจ้าหนี้เสียหาย

 

นายชัยยุทธได้ให้การรับรองงบการเงินประจำปี 2563 ทั้งที่มิได้เปิดเผยประเด็นดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความผิดทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี 2543  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 และกฎหมายภาษีอากร

ฉะนั้นแล้ว นายจำปาผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า สำนักงานก.ล.ต ควรรีบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้สอบบัญชี เนื่องจากความผิดเหล่านี้ส่งผลกระทบในวงกว้างและไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

 

หากสอบสวนแล้วสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่านายชัยยุทธผู้สอบบัญชี ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ขาดคุณสมบัติ สำนักงานก.ล.ต. ควรจะต้องรีบพิจารณาสั่งการตักเตือนและพักการให้ความเห็นชอบ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ มีความรับผิดชอบและ ปฏิบัติงานรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้สอบบัญชีโรงแรมดาราเทวี อ่วม ผู้ถือหุ้น ฟ้องศาล-ร้องเพิกถอนใบอนุญาต

แท็กที่เกี่ยวข้อง