IFEC ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งอดีตปธ.แผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา สู้คดีล้มละลาย 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 ธ.ค. 2564 เวลา 10:53 น. 262

IFEC ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ผ่านฉลุย แต่งตั้ง นายรัตน กองแก้ว อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา นั่งเป็นกรรมการใหม่ เพื่อมาสู้คดีล้มละลาย 

ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2564  มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ IFEC หรือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม  

โดยการจัดประชุมก็เพื่อให้การดำเนินการของ IFEC เป็นไปดามกฎหมายและแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการไม่ได้จัดทำและจัดส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2560

ตลอดระยะเวลาการประ ชุม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทั้งในที่ประชุมและคำถามที่ส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ชี้แจงได้อย่างครบถ้วน การลงคะแนนเสียงได้ดำเนินการดามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

โดยผลการลงคะแนนอนุมัติผ่าน ในทุกวาระด้วยคะแนนเสียงกว่า 80% ยกเว้นในวาระที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนไม่ทันภายในระยะเวลา โดยมีสาระสำคัญในการประชุม หลายวาระ

อาทิ  รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563  ,การเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 -2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในปี 2562 เป็นปีที่ คณะกรรมการปัจจุบันได้เข้ามาเริ่มแก้ไขปัญหาการควบคุมและดำเนินการของกลุ่มบริษัท และในปี 2563บริษัทฯ ได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560-2563จนกระทั่งจัดทำงบการเงินสำเร็จทั้ง 4 ปี  

รวมถึง  วาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2560-2563 ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ทั้ง 4 ปี

IFEC ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งอดีตปธ.แผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา สู้คดีล้มละลาย 

แต่สิ่งที่น่าจับตา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ IFEC  คือ  วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ว่างลง

โดยกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายทวิช เดชะนาวากุล นายมานิต วิทยาเต็ม และนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

และสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่าง อยู่จากการลาออกของนายภูดล สุนทรวิภาต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมติแต่งตั้ง นายรัตน กองแก้ว เป็นกรรมการใหม่  โดยนายรัตน เป็นอดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์  

ทั้งนี้ ที่ประชุม คาดหวังว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนใหม่ของ นายรัตน  นั้น จะสามารถกอบกู้สถานการณ์ที่IFECกำลังเผชิญปัญหากับเจ้าหนี้มากมายและอาจจะถูกเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากตลาดในขณะนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง