svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กพท.แจ้งสายการบินทั่วโลก ย้ำแนวทางปฏิบัติผู้โดยสารก่อนออกจากเครื่องบิน

24 ธันวาคม 2564

กพท.ออกประกาศแจ้งสายการบินทั่วโลก ย้ำให้ผู้โดยสารเข้าไทยต้องกรอกฟอร์มด้านสาธารณสุขก่อนออกจากเครื่องบิน ลดปัญหาแออัดในสนามบิน

วันนี้ (24 ธ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก กำชับให้แจกเอกสารสำหรับเข้าประเทศตั้งแต่บนเครื่องบินและแจ้งผู้โดยสารให้เตรียมเอกสารเข้าประเทศที่กรอกแล้วให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดความแออัดในสนามบินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื่องจากขณะนี้ยังคงมีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เคยได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทย เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อลดความแออัดในสนามบินและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวด CAAT จึงออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลกให้แจกเอกสารแบบฟอร์มด้านสาธารณสุขและฟอร์มเข้าประเทศตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน 

เช่น แบบฟอร์มยินยอมให้ตรวจหาการติดเชื้อโควิด–19 ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกให้เสร็จเรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดของตนเองให้พร้อมก่อนออกจากเครื่องบิน เพื่อลดปัญหาการเกิดความแออัดบริเวณอาคารผู้โดยสารทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางเข้าประเทศไทย
 

ทั้งนี้การตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR อ้างอิงจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่สั่งว่ากรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภท (1) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 จากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนตามที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ทางราชการกำหนด