ฟ้องกรมบังคับคดี อ้างถูกขัดขวางขายทอดตลาด "โรงแรมดาราเทวี"

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 4:50 น. 421

ยังวุ่น บ.บริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง "โรงแรมดาราเทวี" ยื่นฟ้อง "ไกยวัลย์ จิระกุล" เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขัดขวางการขายทอดตลาด

รายงานข่าวจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ที่ได้ขอรับชำระหนี้จำนองเป็นจำนวนเงินรวมกันประมาณ 2,600 ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2564 ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค 5 ตามบทบัญญัติมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา

ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และจะได้ดำเนินการร้องเรียน นายไกยวัลย์ จิระกุล เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ต่อไป

นอกจากนั้นจะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรมบังคับคดี ที่ยอมให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ กระทำการโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ทำลายระบบการบังคับคดีโดยใช้วิธีการประเมินราคาใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยจะฟ้องในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตามบทบัญญัติมาตรา 5 อีกด้วย

การฟ้องร้องเกิดขึ้นสืบเนื่องจากในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศนัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวี ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ปรากฏต่อมาว่า ก่อนถึงวันนัดขายทอดตลาดครั้งแรกนี้ ได้มีการขัดขวางการขายทอดตลาดทรัพย์เกิดขึ้น โดยฝ่ายโจทก์ในคดีซึ่งเป็นผู้นำยึดทรัพย์ร่วมกับโรงแรมดาราเทวี เป็นจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ รวม 4 ครั้งแต่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องทุกครั้งและให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป

ดังนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์อีกครั้งเป็นรอบที่ 2 โดย ประกาศขายนัดแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงวันนัดขายทอดตลาด ปรากฏว่า โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้นำยึดได้ยื่นคำร้องต่อศาลของดการขายทอดตลาดทรัพย์ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ และศาลได้มีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาด ทำให้ บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง ได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่ง

ศาลจึงได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งงดการขายทอดตลาดแต่ในการขายทอดตลาดวันที่ 12 พ.ย 2564 ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเวลาการขายทอดตลอดกระชั้นชิด โดยการขาดทอดตลาดจะเกิดขึ้น อีกครั้งในวันที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 แต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกอีกครั้ง

ฟ้องกรมบังคับคดี อ้างถูกขัดขวางขายทอดตลาด "โรงแรมดาราเทวี"

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โจทก์และโรงแรมดาราเทวีจำเลย ได้ยื่นคำร้องถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งโต้แย้งราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ โดยอ้างว่า ราคาประเมินทรัพย์ของบริษัทเอกชนมีราคาสูงกว่า

ขอให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ทำการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่ซึ่งทาง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคำสั่งเห็นควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่ และให้ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทุกนัดที่จะเกิดขึ้น  

ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน เห็นว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการบกพร่อง ผิดพลาดและฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 วรรคสอง ไม่มีกฎหมายให้อำนาจให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งเช่นนี้ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาประเมินทรัพย์ของบริษัทเอกชนที่เจ้าพนักงานบังคับคดียอมรับเป็นเหตุให้ต้องกำหนดราคาใหม่นั้นก็เป็นฉบับเดียวกันกับที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคยยกคำร้องไม่รับพิจารณาขอเลื่อนการขายทอดตลาดมาแล้ว!! 

ฟ้องกรมบังคับคดี อ้างถูกขัดขวางขายทอดตลาด "โรงแรมดาราเทวี"

"การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีคำสั่งในลักษณะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของกรมบังคับคดีมีเป้าหมายการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเท่าเทียมกัน มีกระบวนการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล และฝ่ายเจ้าหนี้จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการมีคำสั่งดังกล่าวอีก

คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ มีกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเมื่อมีการประเมินราคาแล้วถือเป็นที่สุดหากเวลาล่วงเลยมาก็ไม่ทำให้ราคาประเมินเพิ่มสูงขึ้นอีกได้" นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน กล่าว

นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มีระเบียบตรงกับบทบัญญัติมาตรา 331 วรรคสาม และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาอยู่แล้วว่า ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์กำหนดนั้นเป็นเพียงราคาที่ใช้ประกอบในการกำหนดราคาเบื้องต้นในการขายทรัพย์เท่านั้น อาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดขณะขายทรัพย์

หากผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า ราคาดังกล่าวต่ำไปก็ชอบที่จะเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาเพื่อให้ได้ราคาตามที่ตนเองต้องการได้
 
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ผลของคำสั่งงดขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวีนี้ ยังเป็นกรณีที่ใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายเจ้าหนี้โจทก์ผู้นำยึดและลูกหนี้ได้ประโยชน์ ในการหน่วงเหนี่ยวกระบวนการขายทรัพย์สินของลูกหนี้

ยิ่งถ่วงเวลาการ ขายทอดตลาดไปอีกนานเท่าไรก็จะยิ่งทำให้โรงแรมดาราเทวีที่ปิดกิจการมากว่าปี และไม่มีใบอนุญาติให้ประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาติขาดอายุไปตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จะส่งผลให้โรงแรมดาราเทวีตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้รับการดูแล ทั้ง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาทที่บริษัทมหาชน IFEC ได้ลงทุนซื้อไปดำเนินการ 

การถ่วงเวลาขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรมดาราเทวีทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้จำนอง รวมถึงกลุ่มเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้แรงงานที่เป็นอดีตพนักงานของโรงแรมดาราเทวีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงถ้าต้องรอให้มีประกาศขายทอดตลาดออกมาใหม่และเชื่อว่าหากเมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินมีการกำหนดราคาทรัพย์ใหม่แล้วก็จะนำไปสู่ปัญหาการคัดค้านราคา มีการนำคดีขึ้นสู่ศาล วนกันไปอีกไม่จบสิ้น!  

นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ยังกล่าวด้วยว่า ขอให้ท่านอธิบดีกรมบังคับคดี ดำเนินการแก้ไขกระบวนการที่ทำให้เกิดการบังคับคดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยด่วน การกระทำดังกล่าวของเจ้าพนักงานบังคับคดี

หากท่านอธิบดีไม่มีการจัดการใด ๆ ก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้มีการใช้ช่องทางการประมินราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคาถ่วงเวลาการขายทอดตลาดทรัพย์สินกันทั่วประเทศ ขอให้ท่านอธิบดีดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทุกรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการขวางการขายทอดตลาด โรงแรมดาราเทวีนี้ด้วย

อ่านรายละเอียด คำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี (ฉบับเต็ม)

แท็กที่เกี่ยวข้อง