เปิดตัว “โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

29 มิ.ย. 2564 | 12:09 น.

ครม.ไฟเขียว โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  3 หนุ่มไฟแรง  “ฉันทานนท์-พีรพันธ์” ลั่น พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เกษตรกร แบบเรียลไทม์ ทันท่วงที ภารกิจรับใช้ชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

 

เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กษ. จึงได้มีคำสั่งที่ 1464/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก กษ.ดังนี้ 

 

 

1. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นรองโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ฉันทานนท์ วรรณเขจร

 

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่งเข้า ครม.วันนี้เนื่องจากการระเบียบการตั้งโฆษกจะต้องแจ้งเข้าที่ประชุม ครม. ให้ได้รับทราบว่า ซึ่งของผมได้มีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านั้นแล้ว แต่เพิ่งนำมาเข้าที่ประชุม ครม. ซึ่งเป็นกระบวนการของกองเกษตรสารนิเทศ ต้องทำเรื่องเข้าครม.แจ้ง แต่ในทางปฏิบัติได้ทำหน้าที่อยู่ และมีหลายฝ่ายที่ช่วยในการทำประชาสัมพันธ์กันอยู่ และวันนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แล้วต่อไปหากมีกิจกรรมอะไรจะแจ้งเป็นระยะๆ

 

ประวัติ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

ประวัติการศึกษา :

 

2539-2540 : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ [University of New Hampshire, U.S.A.]

2538-2539 : ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารธุรกิจ [University of Winconsin - Madison, U.S.A.]

2532-2536 : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน :

2562- 2563 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2560-2562 : รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2558-2560 : ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2553-2557 : อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2545-2553 : หัวหน้ากลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอื่น ๆ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2543-2545 : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

พีระพันธ์ คอทอง

 

ด้าน นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทีมโฆษกกระทรวงเกษตรฯ  พร้อมทำหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณะ และเกษตรกร ให้รับทราบถึงแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และ รัฐบาลที่ได้ทำงานเพื่อประเทศชาติ 

 

 

ประวัติ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 • 2563 - ปัจจุบัน    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2563 - ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • 2560 - 2563       ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2558 - 2560      ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 • 2557-  2558      ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 2556-  2557      ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ

สัญญา แสงพุ่มพงษ์

 

ประวัติ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


ประวัติการศึกษา 

 • คุณวุฒิวิชาเอก                                                       ปีที่สำเร็จการศึกษา                 สถาบัน
 • ประกาศนียบัตรการชลประทาน                                      พ.ศ.2526              โรงเรียนชลประทาน
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต (วิศวกรรมโยธา)                         พ.ศ.2531             วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน)         พ.ศ.2544              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต                 พ.ศ.2551              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประวัติการทำงาน 

 •  วันที่ 6 มีนาคม 2549 หัวหน้าโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 9 
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
 • วันที่ 17 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 9 
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน 
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอุทกวิทยา) สูง) กรมชลประทาน 
 • วันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน 
 • วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง