svasdssvasds

เปิดประวัติ5อรหันต์ผู้บริหารแผนฟื้นฟู"การบินไทย"ดีกรีไม่ธรรมดา

20 พ.ค. 2564 เวลา 5:00 น. 5.1k

เปิดประวัติ 5 อรหันต์ผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย ดีกรีแต่ละคนไม่ธรรมดา เจ้าหนี้ไฟเขียวรอศาลพิจารณา 28 พฤษภาคมนี้

ในการประชุมเจ้าหนี้การบินไทยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นอกจากเจ้าหนี้จะโหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทยแล้ว ยังยอมรับคำร้องขอแก้ไขแผนให้มีผู้บริหารแผนฟื้นฟู จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หนึ่งในทีมผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

2. นายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง

3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และกรรมการธนาคารกรุงเทพ 

4.นายไกรสร บารมีอวยชัย อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายธนาคารกรุงเทพ

5.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดยศาลล้มละลายกลาง ได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยในวันที่28 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ประวัติผู้บริหารแผนทั้ง 5 คน ไม่ธรรมดาเลย

นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์  

นายปิยะสวัสดิ์ เริ่มต้นรับราชการเมื่อปี2523 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทั่งในปี2549ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ทั้งเมื่อปี2557ยังเคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ในปี2552 ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซื่งเข้ามามีส่วนแก้ปัญหาการขาดทุนของการบินไทยในช่วงดังกล่าว ทำให้การบินไทยกลับมามีกำไร ก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งและลาออกไปในปี2555 จากเหตุผลจากบอร์ดในยุคนั้นว่านายปิยสวัสดิ์มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับบอร์ด กระทั่งในปีในปี2563 นายปิยสวัสดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบอร์ดการบินไทย เป็นหนึ่งในทีมผู้ทำแผนฟื้นฟู

ทั้งปัจจุบันยังเป็นประธาน/กรรมการอิสระในบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (2561-ปัจจุบัน)กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (2561-ปัจจุบัน) ,กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2561-ปัจจุบัน) และกรรมการ บริษัท Kiroro Resort Holdings Company Limited (2561-ปัจจุบัน)และในอดีตเมื่อปี2557-2561 เคยเป็นประธาน/กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน Bryanston Public School ประเทศอังกฤษ ,ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ( The London School of Economics and Political Science : LSE) ประเทศอังกฤษ จบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน The London School of Economics and Political Science : LSE)ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนรัฐบาลอังกฤษ)

 

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ,เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเป็นกรรมการเปรียบเทียบปรับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

มีผลงานสำคัญ  เช่น การจัดทำประมาณการรายได้ภาษี และไม่ใช่ภาษีของรัฐบาลสำหรับจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และการเสนอแนวทางบริหารจัดการรายได้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ,การจัดทำมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่1ถึงระยะที่3 ปี2563

พรชัย ฐีระเวช

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) รวมถึงพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประวัติการศึกษา จบปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 (วิทยานิพนธ์ดีมาก) และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2549 จบปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2536 จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

ปัจจุบันเป็นกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงานในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2560-2562) ,กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์ (2558-2560),กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (2557-2558) ,ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2553-2560) ,กรรมการ/รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2549) กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(2548-2549)ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2531-2536) ,กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2528-2560) ,ผู้จัดการฝ่ายแผนและประสานงาน บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัด (2526-2531) หัวหน้ากองวางแผนและวิเคราห์ระบบการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย (2523-2526)

ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี California Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายไกรสร บารมีอวยชัย

ปัจจุบัน ไกรสร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการประนอมหนี้และกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่วนประวัติการทำงานในอดีต เคยเป็นผู้พิพากษา ,อธิบดีกรมบังคับคดี,รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ไกรสร บารมีอวยชัย

ประวัติการศึกษา จบนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์ เคยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ส.ค.2561-พ.ค.2563) ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดการบินไทย ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.63 เป็นรักษาการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.63 เป็นหนึ่งในทีมผู้ทำแผนฟื้นฟูการบินไทย เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (ปี 2558-2560) , ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ปี 2558-2560) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปี 2559-2560)ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำกัด (เม.ย.-ธ.ค.2560) ,ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต.ค.-ธ.ค.2560) , กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ปี 2558-ส.ค.2561)

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ปี 2560-ส.ค.2561) ,ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (ปี 2560-ส.ค.2561) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ม.ค.-ส.ค.2561)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ส.ค.2561-พ.ค.2563) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ก.ย.2561-ส.ค.2563) และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ส.ค.2561-1 ม.ค.2564)

ประวัติการศึกษา นายชาญศิลป์ จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรมากมาย อาทิ การอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD),หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ,หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35

หลักสูตร PTT Executive Leadership, หลักสูตร General Electric, GE, New York, USA ,Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA ,หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด