svasdssvasds

ส่ง “สารวัตรข้าว”  ตรวจเข้ม ผู้ผลิต-ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว อีสาน

26 มี.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

“กรมการข้าว” kick off  ส่งสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุม ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ภาคอีสาน หวังข้าวพันธุ์ดีถึงมือชาวนา

อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดี กรมการข้าว  พร้อมด้วยนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรข้าวและผลิตภัณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำพิธีตัดริบบิ้น Kick Off และโบกธงปล่อยขบวนรถสารวัตรข้าว ตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นายอาชว์ชัยชาญ เผยว่า “กรมการข้าว ” ได้รับนโยบายจาก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งสารวัตรข้าวลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อตรวจติดตาม และควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ของร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเข้มงวด โดยจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว เกิดความใส่ใจและระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสามารถผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวในตลาด

 

ร่วมพิธิเปิด

 

กรมการข้าว  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้าวของประเทศ ทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่การปรับปรุง พัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตต่อพื้นที่และคุณภาพสูงขึ้น การอนุรักษ์ และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา การตรวจรับรองมาตรฐานข้าว การตลาด การแปรรูป ตลอดการจัดการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งดำเนินการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว”

 

สำหรับในส่วนของเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกจะมีสมาคม/ชมรม และผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้ผลิตและขายให้กับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ของกรมการข้าว หรือที่เรียกว่า "สารวัตรข้าว" ทำหน้าที่ในการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด