svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดเวทีผลงานวิจัยด้านข้าว ตอบสนองเกษตรกร

23 มีนาคม 2564

"กรมการข้าว" เปิดเวทีถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านข้าว มุ่งส่งเสริมงานวิจัย ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร

 

 วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดี กรมการข้าว   เปิดเผยหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตกและกลุ่มวิจัยข้าวภาคตะวันออกประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม zoom กล่าวว่า งานวิจัยและพัฒนาข้าว ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของกรมการข้าว โดยเฉพาะการวิจัยพันธุ์ข้าวที่ต้องทำการวิจัยให้ได้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตตามความต้องการของเกษตรกร อีกทั้งระยะเวลาการทำวิจัยควรใช้ระยะเวลาที่น้อยลง เพื่อจะได้ดำเนินการรับรองพันธฺุ์ข้าวใหม่ได้ในเร็ววัน

 

“การประชุมวิชาการข้าวฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ กรมการข้าว จะได้ร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขงานวิจัยตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความรู้ด้านข้าวให้กับนักวิจัย นักวิชาการของกรมการข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวนาและผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป”

 

เปิดเวทีผลงานวิจัยด้านข้าว ตอบสนองเกษตรกร

 

สำหรับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ในส่วนของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้นยังรวมไปถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยทั้งหมด มีภารกิจในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวด้านต่างๆ

 

อาทิการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว การอารักขาข้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของเกษตรกรในการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีผลผลิตสูงและคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นแผ่นคัดและพันธุ์หลัก ที่มีความบริสุทธิ์สูง การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว ข้าวอินทรีย์ ศูนย์บริการชาวนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานรับผิดชอบปลูกในพื้นที่