svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ค้าน“การบินไทย"ออกเกณฑ์"แอร์-สจ๊วต"อายุไม่เกิน55ปี

05 มีนาคม 2564

สหภาพแรงงานฯ ค้าน “การบินไทย” กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ"แอร์-สจ๊วต"ต้องอายุไม่เกิน55 ปี ชี้เป็นการเลือกปฏิบัติ ย้ำอายุไม่ใช่เหตุผลว่า พนักงานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับหน้าที่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สหภาพแรงงานการบินไทย (สร.กบท.) ได้เข้าร่วมประชุม กับผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา Baker & McKenzie  DO และ DQ ในประเด็นข้อกำหนดคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน("แอร์-สจ๊วต")ดังนี้

- ประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานตามโครงสร้างใหม่ ที่จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ( ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน) ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี
 

สหภาพแรงงาน ฯได้แสดงความเห็นคัดค้านข้อกำหนดที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ในข้อนี้ เนื่องจาก ฝ่าย DOได้กำหนดคุณสมบัติไว้แล้วในประกาศฝ่ายปฏิบัติการที่ 003/2564 คือ

1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงบินประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง ฯลฯ

2. ความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อองค์กร ฯลฯ

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ฯลฯ

4. ค่าBMI ต้องอยู่ในมาตรฐาน คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25

ข้อกำหนดต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นนั้น เป็นการกำหนดเพื่อให้ได้พนักงานที่มีประวัติการทำงานดีมีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทำงานบนเครื่องบิน หรือ ลูกเรือ

อายุ 55 ไม่ใช่เหตุผลว่า พนักงานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับหน้าที่

อายุ 55 ไม่ใช่เหตุผลที่จะปฏิบัติหน้าที่หลัก คือการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่ได้

อายุ 55 ไม่ใช่เหตุผลที่จะปฏิบัติหน้าที่รอง คือบริการด้วยใจ สร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารตลอดการเดินทางกับการบินไทย ไม่ได้

หากยังคงข้อกำหนด เรื่องอายุ 55ไว้ หมายความว่า บริษัทฯ ตัดโอกาสในการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรชื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนตลอดมา และยังมีบุคคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับงานบริการ ด้วยเหตุ เพียงพนักงานเหล่านั้น อายุมากขึ้นเท่านั้น ลูกเรือที่อายุ 55 เหล่านี้ มีสัญญาจ้างเดิมเกษียณ อายุ 60 ปี

"รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐ กิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้"

สหภาพแรงงานฯ ขอยืนยันในหลักการความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน และตัวแทนบริษัทฯที่ปรึกษารับที่จะนำความเห็นของสหภาพแรงงานฯ เรียนปรึกษาในบอร์ด HR ในที่ 3 มีนาคม 2564

สหภาพแรงงานการบินไทย ยึดหลักการเจรจาด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อร่วมมือ สามัคคีกันนำการบินไทยให้ผ่านแผนฟื้นฟู รอดพ้นภาวะวิกฤติ รักษาการบินไทยไว้ให้ได้ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความเชื่อมั่นของรัฐบาลและเจ้าหนี้ ว่าพนักงานทุกคน มีขวัญและกำลังใจดี มุ่งมั่นร่วมมือกันกอบกู้ชื่อเสียงของการบินไทยให้กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่มั่นคงต่อไป

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อนำการบินไทยไปสู่ความสำเร็จนั้น การบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ร่วมมือกันต่อต้านระบบอุปถัมภ์ ขีดมั่นสุจริตโปร่งใส เพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นคือสิ่งที่จะฝ่ายบริหารและพนักงานต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างจริงจัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: