การรถไฟฯ รับค่าเช่า “เซ็นทรัล” 1,165 ล้านบาท

19 ธ.ค. 2563 เวลา 6:30 น. 446

การรถไฟฯ รับค่าเช่าที่ ประจำปี 2563  จาก บจก. เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา 1,165 ล้านบาท  เผยผลดำเนินงานรับค่าตอบแทนการประโยชน์ รวม 13 ปี กว่า หมื่นล้านบาทบาท

การรถไฟฯ รับค่าเช่า “เซ็นทรัล” 1,165 ล้านบาท

 

นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบการรับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย รับชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2563 - 18 ธ.ค. 2564 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,165,058,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส่งผลให้จนถึงปัจจุบันระหว่างปี 2551-2563 รวมแล้วทั้งสิ้น 10,932,765,000 (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 


สำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ของการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์การใช้พื้นที่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญา เป็นจำนวนเงิน 21,298,833,000  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินภายในวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี  โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา สำหรับปีต่อไปจำนวนเงินที่จะได้รับการชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2564 - 18 ธันวาคม 2565 จะมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,234,961,000 บาท

 

นอกจากนี้หากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุก ๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด.