svasdssvasds

ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม

11 พ.ย. 2563 เวลา 14:06 น. 515

ราชกิจจาฯ ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องชําระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้(11 พ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเก็บและชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดเก็บและชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกําหนดให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเก็บและชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรม”

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “กนอ.” หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. จัดตั้งเอง หรือนิคมอุตสาหกรรม ที่ผู้ร่วมดําเนินงานเข้าร่วมดําเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดย กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบ สาธารณูปโภค

 

“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม “ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้เช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม

 

“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดินอันเป็นทรัพย์สินของ กนอ. หรือที่ กนอ. เช่าจากหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย

 

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้ เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย

 

 

ข้อ ๔ การจัดเก็บภาษีที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการประเมินภาษีมายัง กนอ. แล้ว กนอ. จะดําเนินการจัดเก็บจากผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าตามสัดส่วน การใช้พื้นที่และระยะเวลาตามสัญญาภายในกําหนดระยะเวลาที่ กนอ. ต้องชําระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กนอ. จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ กนอ. ต้องชําระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข้อ ๕ การจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่า เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่ากับ กนอ. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี ไปยังผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าโดยตรง ให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าดังกล่าวชําระภาษีต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แจ้งการประเมินภาษีนั้น

 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าซึ่งเป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นมายัง กนอ. กนอ. จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้เช่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวทราบโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่านั้น ประสานหรือดําเนินการชําระภาษีโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

ข้อ ๖ การจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง และให้เช่า เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีมายัง กนอ. แล้ว กนอ. จะดําเนินการ จัดเก็บจากผู้เช่าสิ่งปลูกสร้างนั้นตามสัดส่วนการใช้พื้นที่และระยะเวลาตามสัญญาภายในกําหนด ระยะเวลาที่ กนอ. ต้องชําระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กนอ. จะมีหนังสือแจ้งผู้เช่า ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ กนอ. ต้องชําระให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

 

ข้อ ๗ กรณีผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าที่ดินไม่ชําระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามระยะเวลา ที่กําหนด ผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าที่ดินจะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัด รวมถึง กนอ. มีสิทธิบังคับจาก หลักประกันสัญญาตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาระหว่าง กนอ. กับผู้ประกอบกิจการหรือผู้เช่าต่อไป

 

ข้อ ๘ เฉพาะกรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๓ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้เช่าดําเนินการชําระภาษีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามที่ กนอ. กําหนด โดยจะแจ้งให้ ผู้ประกอบการหรือผู้เช่าทราบต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

สมจิณณ์ พิลึก

 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม    ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด