svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สขค.เซ็น MOU กสทช. คุมเข้มแข่งขันเป็นธรรม

22 กันยายน 2563

สขค.เซ็น MOU กสทช.ร่วมมือกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ( 22 ก.ย.2563)ว่า  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ นายไตรรัตน์ วิริยศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) มีศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 

 

สขค.เซ็น MOU กสทช. คุมเข้มแข่งขันเป็นธรรม

 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สขค. และ กสทช. ทึ่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ ได้ตกลงร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. โดยตรงมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 

 

1.เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจ ระหว่าง สขค.กับ สำนักงาน กสทช.

 2.เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3.เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า สู่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

สขค.เซ็น MOU กสทช. คุมเข้มแข่งขันเป็นธรรม

สำหรับแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ ดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก ๆ อาทิ เช่น  ความร่วมมือด้านการประสานนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเกิดประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าในกลุ่มธุรกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    

 

นายสมศักดิ์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดพิธีลงนามเอ็มโอยู ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “ภูมิทัศน์การแข่งขันและการกำกับดูแลยุคดิจิทัล”โดยได้รับเกียรติจากกรรมการจากหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย ด้วย

 

สำหรับการจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะเน้นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)  และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีแนวทางการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กขค.โชว์ผลงาน 2 ปี 8เดือน

เปิดระเบียบกสทช. เลขาธิการฟันค่ารถเดือนละ 41,000 บาท