svasdssvasds

เตือนซื้อขาย“เทสโก้ โลตัส” ต้องขออนุญาตก่อน

18 ธ.ค. 2562 เวลา 7:09 น. 3.4k

กขค. เตือนซื้อขายกิจการ เทสโก้ โลตัสในไทย ต้องขออนุญาตก่อนรวมธุรกิจ

นายสันติชัย  สารถวัลย์แพศย์  กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจค้าปลีก เกี่ยวกับกระแสข่าว การขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส”  ในประเทศไทย  มีความคืบหน้าอาจจะมีการเปิดประมูลราคาซื้อขาย ในช่วงต้นปี 2563 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่หลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการดังกล่าว

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ขอย้ำเตือนว่า การซื้อขายกิจการ “เทสโก้ โลตัส”          ในประเทศไทย หากเกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฎเป็นข่าว จะต้องดําเนินการขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาตจาก กขค. ก่อนจึงจะทําการรวมธุรกิจได้ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นการรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 หากฝ่าผืนไม่ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ต้องถูกลงโทษปรับสูงสุดในอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ

เตือนซื้อขาย“เทสโก้ โลตัส”  ต้องขออนุญาตก่อน  

นายสันติชัย กล่าวอีกว่า การรวมธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กําหนดแนวปฎิบัติไว้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย  แนวทางแรก : เมื่อมีการรวมธุรกิจแล้วอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอํานาจ          เหนือตลาด (มีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 50 และมียอดเงินขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรกในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกินร้อยละ 75)  ต้องขออนุญาต จาก กขค. ก่อนและต้องได้รับการอนุญาตจึงจะทําการรวมธุรกิจได้ 

แนวทางที่สอง :  เมื่อมีการรวมธุรกิจแล้ว อาจก่อให้เกิดการแข่งขันลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ต้องแจ้งให้ กขค. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ  โดย กขค. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเป็นการรวมธุรกิจที่มียอดเงินขาย          ในตลาดตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด หรือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด 

ทั้งนี้ กขค.  ได้สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)  เฝ้าระวัง และติดตามการรวมธุรกิจอย่างใกล้ชิด และขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวัง และปฎิบัติตามกฎหมายการแข่งขันฯ อย่างเคร่งครัดหากตรวจพบว่ามีการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายจะ ดําเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดทันที

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด