ชี้ช่องหอการค้าอีสาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนา4ด้านผ่านกรอ.จังหวัด

27 เม.ย. 2562 | 04:20 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่ชี้ช่อง ผลักดันแผนพัฒนา 4 ด้านผ่านกรอ.จังหวัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลเป็นรูปธรรม และตรงกับความต้องการของพื้นที่

ชี้ช่องหอการค้าอีสาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนา4ด้านผ่านกรอ.จังหวัด

ผู้สื่อข่าว  “ฐานเศรษฐกิจ” รายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่า การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่ เป็นประธาน ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาศักยภาพของหอการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าจะต้องมีแนวทางบริหารงานหอการค้ารูปแบบใหม่ ที่องค์กรภาคเอกชนต้องเข้มแข็ง และเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

นายสวาทกล่าวถึงรายละเอียดและแนวทางการทำงาน ของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสมัยการบริหารของตนเอง ว่า เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าบทบาทหอการค้าจังหวัดทั้ง 20 แห่งของภาคอีสาน มีศักยภาพแตกต่างกันออกไป น่าจะต้องเสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของหอการค้าของทุกแห่งให้มีความโดดเด่น เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคราชการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเต็มที่

บทบาทหนึ่งที่หอการค้าแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้ ได้แก่ 1.การส่งเสริมด้านการค้าหรือการค้าชายแดน ในกรณีของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2.ด้านการลงทุน 3. ด้านการเกษตรและอาหาร รวมไปถึง 4.ด้านการท่องเที่ยวการบริการ

เบื้องต้นมีแนวคิดให้นำประเด็นปัญหาทั้ง 3-4 ด้านดังกล่าวเป็นโจทย์นำร่อง ที่จะให้หอการค้าแต่ละแห่งไปค้นหาประเด็นปัญหาหรือความต้องการในแต่ละด้านของแต่ละพื้นที่ออกมา แล้วทำเป็นรูปแบบเอกสารโครงการ เพื่อเสนอให้ทางฝ่ายราชการนำไปบรรจุเข้าแผนงานพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละท้องที่/พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้ทุกภาคได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ต่อเนื่องกันไป

เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญในปัจจุบัน คือรูปแบบของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ซึ่งแบ่งเป็นตั้งแต่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค จนถึงกรอ.ใหญ่ในส่วนกลาง ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดให้ภาคเอกชนสามารถนำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาได้อยู่แล้ว จึงควรใช้เวทีที่มาอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่เพียงแต่มีโครงการอยู่ในเอกสาร แล้วไม่ได้นำเอามาปฏิบัติให้เกิดมรรค เกิดผล ต้องมีการขับเคลื่อนให้ออกมา

“ในรูปแบบดังกล่าวถือว่า เป็นการเสริมศักยภาพและบทบาทของภาคเอกชน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ทุกส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทำให้แผนพัฒนา เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นหรือพื้นที่ และให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ที่สำคัญจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น” นายสวาทกล่าวยํ้า 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,464 วันที่ 25 - 27 เมษายน 2562

ชี้ช่องหอการค้าอีสาน ขับเคลื่อนแผนพัฒนา4ด้านผ่านกรอ.จังหวัด