svasdssvasds

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

12 มี.ค. 2562 เวลา 8:46 น. 1.7k

เอาจริง! 'กฤษฎา' เล็งส่ง ครม. เห็นชอบ ตั้ง "คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน" จัดโควตานมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้านใหม่ พ่วงคณะอนุฯ 4 ชุด ด้านโรงนม-สถาบันการศึกษากังขา เผย แผนร้ายซ่อนปมเขี่ยออกจากโครงการ
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2552 เรื่อง : ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้านบาท
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

"เหตุผลและความจำเป็นตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้มีการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ"
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

โดยแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลบอร์ด ตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเนื่องมาจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการร่วมเป็นกรรมการ
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง "คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน" จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการหน่วยงานที่กำกับดูแล จำนวน 4 คน เป็นกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการผลิต จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

โดยไม่มีองค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรณรงค์การบริโภคนมไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อขยายเป้าหมายการบริโภคนม จากปัจจุบัน 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2564
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

ภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ 4 คณะ รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม), 2.คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ, 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับพื้นที่ และ 4.คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการชุดละไม่เกิน 15 คนเช่นเดียวกัน
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ทำหน้าที่เป็นเพียงองค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและส่งมอบให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ อ.ส.ค. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบฐานข้อมูล "บิ๊กดาต้า" สำหรับโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนได้ดื่มนมทุกวัน และนมที่ดื่มสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังที่แหล่งผลิตได้ เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพนมโคตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

สอดคล้องกับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า วันนี้ (12 มี.ค. 62) ที่ประชุม ครม. ยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนี้
 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

ด้าน นายวสันต์ จีนหลง นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะมิลค์บอร์ด เผยว่า การที่รัฐมนตรีฯ ส่งเรื่องเข้า ครม. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2552 เรื่อง : ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้านบาทใหม่ 1.กระทำได้หรือไม่ โดยไม่ผ่านที่ประชุมมิลค์บอร์ด ที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551, 2.มติ ครม. จะมีอำนาจใหญ่กว่ากฎหมายได้หรือไม่

"ในส่วนตัวคิดว่า กฎหมายน่าจะใหญ่กว่า ครม. และในอำนาจของกฎหมายก็ได้ให้อำนาจของมิลค์บอร์ดในการบริหารนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ และคณะที่ตั้งชุดใหม่เข้ามาบริหารนมทั้งระบบไม่ได้ขึ้นตรงกับ พ.ร.บ.ฯ กระทำได้ด้วยหรือไม่"

 

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

แหล่งข่าวผู้ประกอบการ เผยว่า วันที่ 13 มี.ค. 2562 ทางสมาคมผู้ผลิตนมยูเอชทีและสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จะมีการประชุมที่พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการบริหารนมโรงเรียนระบบใหม่ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบในระบบการบริหารจัดการสรรโควตานมโรงเรียนในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโรงงานเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ไม่มีน้ำนมดิบเป็นของตัวเอง

'กฤษฎา' จ่อ ครม. เซ็ทซีโร่ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด