svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

IOD ปรับโฉมรางวัล Board of the Year เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

18 ตุลาคม 2561
IOD ปรับโฉมรางวัล Board of the Year เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเพิ่มประเภทรางวัล

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เผยว่าทาง IOD ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัล Board of the Year เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และ การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มการแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจ รางวัลพิเศษสำหรับกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ และเพิ่มรางวัลใหม่สำหรับคณะกรรมการของบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างโดดเด่นด้วย

iod

Board of the Year เป็นรางวัลอันทรงเกียรติเพียงรางวัลเดียวในตลาดทุน ที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2545 IOD ได้มอบรางวัล Board of the Year ไปแล้ว 7 ครั้ง และในรอบล่าสุดนี้จะมีการประกาศผลรางวัลในเดือน มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของรางวัลนี้ คือการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปีนี้จะมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณารางวัลให้เข้มขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น โดยนอกจากจะพิจารณาผลการกำกับดูแลกิจการจาก CGR แล้ว ยังเพิ่มการพิจารณาเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

“การพิจารณารางวัล Board of the Year รอบนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมมิติทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ในการพิจารณา นอกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IOD เองแล้ว ยังมีการดึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็น หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลด้วย เพราะฉะนั้น บริษัทที่ได้รางวัล Board of the Year ในรอบนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจาก IOD เท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนด้วย”

นายประสัณห์กล่าวต่อว่าในการพิจารณารางวัล Board of the Year ปีนี้ ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในตลาดทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกลุ่มสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และสมาชิกในชมรมกรรมการอิสระ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ ได้มีการเชิญบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC (Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY อีกด้วย

090861-1927-9-335x503-8-335x503

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการของบริษัทที่มีขนาดกลาง และเล็กที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นได้รับการชื่นชมผ่านรางวัล Board of the Year มากขึ้น การพิจารณารางวัลรอบนี้ IOD จึงจัดให้มีการแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก รวมถึงกำหนดให้มีรางวัลใหม่คือ Visionary Board Award สำหรับคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยจะเปิดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำเสนอชื่อบริษัทของตนเองหรือบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เข้าร่วมการพิจารณาได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Rising Star สำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่นด้วย

“คณะกรรมการบริษัทถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียน การมอบรางวัล Board of the Year เป็นเสมือนการสร้างพื้นที่ให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทต่างๆ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น อันจะส่งผลดีกลับไปที่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และภาพรวมของตลาดทุนไทยในที่สุด”

IOD คาดว่าจะประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดคุณสมบัติเบื้องต้นได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และจะสามารถประกาศรายชื่อบริษัทที่คณะกรรมการผ่านการเสนอชื่อจากผู้ลงทุนสถาบัน และสมาชิก IOD ได้ภายในกลางเดือนมกราคม 2562 ต่อจากนั้น จึงเป็นการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการ โดยมีกำหนดจะประกาศผลและมอบรางวัล Board of the Year ในเดือนมิถุนายน 2562

595959859