svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมบังคับคดีนำร่องวิจัยการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล

18 ตุลาคม 2561
กรมบังคับคดีร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล”โดยมี ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมประชุม ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยมาพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เป็นที่นิยมแพร่หลาย และนับเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่ง ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจที่จะถือครอง ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่มีราคา กรมบังคับคดีเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล
bang จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและวิจัยการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล และปัจจุบันที่มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี Block Chain มาใช้ในธุรกิจการเงินที่เรียกว่า Fin Tech (Financial Technology) ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในปัจจุบันได้แก่ ระบบการเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อันเป็นที่มาของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Stellar เป็นต้น

โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น ที่มา ประเภท สิทธิ การครอบครอง ความเป็นเจ้าของ การได้มา (การระดมทุน) การกำกับดูแล การจำหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ละรูปแบบ/ประเภท รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมของสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งบุคคล องค์กร กลไก กระบวนการต่าง ๆ และที่สำคัญ ศึกษาหาแนวทางการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยว่าจะสามารถบังคับคดีได้หรือไม่อย่างไร และหากบังคับคดีได้ จะดำเนินการบังคับคดีได้อย่างไร ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาวิจัยในสองประเด็นหลัก คือ สินทรัพย์ดิจิทัลและการกำกับดูแล และการบังคับคดีสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมเรื่องการยึดและอายัดสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล และการจำหน่ายทรัพย์สินตามคำพิพากษา โดยมีการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนนาดาเปรียบเทียบ

e-book-1-503x62