svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กฤษฎา” ไขน็อต ขรก.เกษตร เร่งปั๊มยอดเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา

18 ตุลาคม 2561
 

S__4259903

นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าได้สั่งการด่วนที่สุด  ถึงปลัดเกษตรและอธิบดีที่เกี่ยวข้อง  เรื่อง  ขอความร่วมมือในการเร่งรัดรณรงค์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา      ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 โดยมีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่รวม 2 ล้านไร่

พื้นที่เป้าหมาย 33 จังหวัด ที่เข้าร่วม  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  1. กำแพงเพชร  2. เชียงราย  3. ตาก  4. น่าน 5. พะเยา 6. พิจิตร 7. พิษณุโลก 8. เพชรบูรณ์ 9. แพร่ 10. สุโขทัย 11. อุตรดิตถ์ 12. นครสวรรค์ 13. อุทัยธานี 14. ลำพูน 15. ลำปาง 16. บุรีรัมย์  17. ศรีสะเกษ  18. อุบลราชธานี 19. กาฬสินธุ์  20. ขอนแก่น 21. ชัยภูมิ  22. หนองบัวลำภู  23. หนองคาย 24. นครราชสีมา 25. ปราจีนบุรี 26. ชัยนาท 27. สระบุรี 28. นครพนม 29. สกลนคร 30. มหาสารคาม 31. ร้อยเอ็ด 32. สุรินทร์ 33. อุดรธานี

S__25460847

“โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐเป็นประจำและประการสำคัญหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะได้นำมาเป็นรูปแบบ(Model)การบริหารจัดการตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนานี้ ไปใช้ในการปฏิรูปโครงการผลิตทางการเกษตรของประเทศซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

1.เกษตรกรต้องมีข้อมูลเพื่อทราบราคาซื้อ/ขายผลผลิตและเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตรวมทั้งปริมาณความต้องการผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจ ลงมือทำการเกษตร

2. รัฐต้องจัดให้มีมาตรการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรด้วย เช่น การหาตลาดหรือผู้รับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรม, การประกันรายได้ขั้นต่ำของเกษตรกรหรือการรับรองราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชน, การทำประกันภัยพืชผล และการสนับสนุนความรู้และเงินทุนหรือปัจจัยในการผลิตแก่เกษตรกร

3. มาตรการจูงใจเกษตรกร 4 มาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย รัฐสนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย) แล้วจะประสานเอกชนให้มารับซื้อผลผลิตหรือข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด  พร้อมกับสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท แล้วจะเสริมสภาพคล่องให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

S__33325174 (1)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2561 เป็นไปตามเป้าหมายในเรื่องจำนวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ล้านไร่และให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายกฤษฎา กล่าวว่า  จึงขอความกรุณาและความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพื้นที่ตามโครงการได้เรียกหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เกษตรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานตามโครงการซึ่งอยู่ในจังหวัดและอำเภอมา สั่งการ วางแผนและกำกับหรือแนะนำการปฏิบัติงานซึ่งทราบว่าบางจังหวัด ผวจ.ได้ให้ความสำคัญโครงการนี้โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจำโครงการขึ้นที่จังหวัดด้วย(War Room)เพื่อติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการซึ่งก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

S__33276514

สำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบโครงการประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการอ.พ.ก.ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการและติดตามงานด้านนโยบายรวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหา.ในพื้นที่(Agenda &Area -Based)โดยมีฝ่ายปฏิบัติการตามโครงการประกอบด้วย สำนักเกษตรจังหวัด/อำเภอ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานชลประทานจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรเน้นย้ำและเร่งรัดดำเนินการคือ

1.การจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่จาก 5 หน่วยงานข้างต้น(ยกเว้นเกษตรและสหกรณ์จังหวัด)ลงไปในพื้นที่เพื่อเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการให้ตามเป้าหมายของแต่ละจังหวัดโดยให้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการโดยเฉพาะเงื่อนไขที่เกษตรกรจะได้รับจากประโยชน์จากโครงการซึ่งมีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องได้แก่ คกก.สหกรณ์การเกษตรกลุ่มต่างๆในพื้นที่/กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มผู้ใช้น้ำ/กลุ่มเกษตรกรสมาชิกศ.พ.ก./กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่(Smart &Young Smart Farmers)/กลุ่มเกษตรกรอาสาหมอดินหรือเกษตรกรทั่วไปฯลฯรวมทั้ง ผวจ.สามารถประสานขอความร่วมมือ ผอ.ธกส.จังหวัดให้สนับสนุนพนักงานประจำหน่วยไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ.ในชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ดังกล่าวได้ด้วย

090861-1927-9-335x503-8-335x503

2.ขอให้กำกับและติดตามการประสานงานกับภาคเอกชนบริษัทต่างๆทั้งในพื้นที่และส่วนกลางที่จะไปตั้งจุดรับซื้อผลผลิต/ราคารับซื้อ/เงื่อนไขการรับซื้อหรือเงื่อนไขในการทำสัญญาซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้าซึ่งควรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดรวมทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เข้าไปช่วยประสานงานกับภาคเอกชนทั้งในระดับพื้นที่และหรือส่วนกลางผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมปศุสัตว์และสำนักงานปลัดเกษตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

3.ขอมอบหมายให้ปลัดเกษตรและอธิบดีในสังกัดได้ประสานงานโดยตรงกับปลัดมหาดไทย พาณิชย์และผู้อำนวยการใหญ่ธ.ก.ส.และส่วนราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรทุกเขตลงไปตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการทุกระยะและให้สดับตรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมกันแนะนำแก้ไขปัญหาให้ผู้ปฎิบัติในพื้นที่หรือรายงานเข้ามายังส่วนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วย ทั้งนี้ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการประจำ กระทรวงเกษตรฯ(War Room) เพื่ออำนวยการ ประสานงานและติดตามเร่งรัดงานไว้ด้วย

e-book-1-503x62