svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามไล่ นักเรียน-นักศึกษาตั้งครรภ์ ออกจากสถานศึกษา

13 ตุลาคม 2561
 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามไล่ นักเรียน-นักศึกษาตั้งครรภ์ ออกจากสถานศึกษา ระบุต้องจัดระบบดูแลให้เหมาะสม

วันที่ 12 ตุลาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งลงนามโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ

Screen Shot 2561-10-13 at 19.00.42

โดยมีใจความว่า อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียน การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้มีผล 180 หลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Screen Shot 2561-10-13 at 19.01.02

โดยสถานศึกษาประกอบด้วย (1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (2)สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยมีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

Screen Shot 2561-10-13 at 19.01.17

กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา  โดยให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบกำรดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เช่น อนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร ตามความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง จัดให้มีผู้ให้คำปรึกษาโดยร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจสำหรับการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม กับนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์