svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บ้านหานบัวจ.พังงาดึงอัตลักษณ์เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

09 ตุลาคม 2561
นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณหนองหานบัว เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ในชุมชน รับชมการแสดงของชุมชน พร้อมร่วม ช้อป ชวน ชิม อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้านภายในงาน

pan

นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน โดยผ่านกระบวนงานประชาคมให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้ง เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นโดยการนำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทำให้เกิดการกระจายเงินในหมู่บ้าน และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม

pan2

ด้านนายธีรยุทธ์ เมืองภักดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหานบัว กล่าวว่า "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" บ้านหานบัว ได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมทีมขับเคลื่อนหมู่บ้านและผู้นำกลุ่ม ปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดถ่ายภาพในหมู่บ้าน จุดเรียนรู้ พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี จัดเวทีค้นหาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขณะนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆ ของบ้านหานบัว

pan3

pan4

e-book-1-503x62-7