svasdssvasds

อุตฯผนึกญี่ปุ่นหนุนร่วมมือEECต่อยอดConnected Industries

18 ก.ค. 2561 เวลา 12:26 น. 400
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกรัฐบาลญี่ปุ่นหนุนความร่วมมือEEC ต่อยอดโครงการ Connected Industries จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา SME ที่เป็นรูปธรรม

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการหารือในการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมไทย-ญี่ปุ่น (High Level Joint Commission) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับนายโยะชิฮิเดะ สึกะ รองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานฝ่ายญี่ปุ่น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI ได้ตกลง ร่วมกันที่จะต่อยอดดำเนินงานโครงการ Connected Industries

โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายฮิโรชิเกะ เสะโคฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนกรอบความร่วมมือภายใต้โครงการ Connected Industries ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยและญี่ปุ่นจะพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการจัดทำโครงการที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาSMEของไทยที่เป็นรูปธรรม

autta1

ในการประชุมฯ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง METI ได้ร่วมกันกำหนด กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยและญี่ปุ่นให้ความสำคัญอันดับต้น ได้แก่ อุตสาหกรรม next-generation automotive, bio-Industry, Medical device and Healthcare, circular economy และ digital and robotics และได้กำหนดแนวทางโครงการความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาไว้ 2 ด้านคือด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนา SME

ส่วนประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ไทยต้องการให้ญี่ปุ่นช่วยสนับสนุน โดยนายเสะโคฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ Thailand Inno-Start up Hub ที่รัฐบาลไทยจะจัดตั้งขึ้นร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับแนวความคิดโครงการ Open Innovation Columbus ของ METI ที่ต้องการสนับสนุนให้ Start up ญี่ปุ่น มาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยการส่งเสริมให้ Start up ของทั้ง 2 ประเทศสามารถเชื่อมโยงสร้างร่วมมือกันได้อย่างกว้างขวางกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความชำนาญทั้งของไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

สำหรับความร่วมมือด้านการพัฒนา SME กระทรวง METI ยินดีให้การสนับสนุนยกระดับ Productivity ให้กับ SME ผ่านทางศูนย์ ITC อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี Robotic and Automation ไปสู่เครือข่ายศูนย์ ITC ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศไทย

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและกระทรวง METI จะร่วมกันผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม Robotics and Automation โดยจะเป็นแกนนำสนับสนุนภาคเอกชน ผ่านสมาคมส่งเสริม เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น หรือ JTECS (Japan-Thailand Economic Cooperation Society) และสำนักงาน JETRO ร่วมกับ ฝ่าย ไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น: ส.ส.ท. (Technology Promotion Association Thailand-Japan: TPA) เพื่อรองรับการก้าวสู่ Connected Industries 4.0

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ถือโอกาสนี้ผลักดันและต่อยอดสู่ความร่วมมือ ด้านการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาการผลิตบุคลากรให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นาย อุตตมฯ ได้เสนอให้ญี่ปุ่นพัฒนาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นในเขตพื้นที่ EEC โดยขอให้ญี่ปุ่นช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันการวิจัยของญี่ปุ่นที่มีศักยภาพมาร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย เชื่อมโยงกับแนวความคิดจัดตั้ง Flex Campus ของ METI เพื่อการพัฒนาคนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้รวดเร็ว รวมถึงการเป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ CLMV ต่อไป

ภายหลังการเข้าร่วมการประชุม HLJC ครั้งที่ 4 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กับ JILC (Japan Industrial Location Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการลงทุนภายใต้กระทรวง METI โดยความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามา ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม และผลักดันให้นักลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการลงทุนระหว่างกัน โดยคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการนำคณะนักลงทุนญี่ปุ่นร่วมเข้าเยี่ยมชมกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเชิญชวนให้เกิดการลงทุนต่อไป

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว