svasdssvasds

ปศุสัตว์เข้มเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าวางเป้าเป็นฐานผลิตวัคซีน

09 ก.ค. 2561 เวลา 12:50 น. 103
กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเข้มข้นวางเป้าไทยเป็นฐานผลิตวัคซีน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

“ให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าสม่ำเสมอ และให้ส่งหัวสัตว์สงสัยทุกหัวตรวจวิเคราะห์ และก่อนรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้งของกรมปศุสัตว์ ให้มีการส่งตรวจคุณภาพของวัคซีนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนให้ได้มาตรฐาน ก่อนกรมตรวจรับทุกครั้ง”
pid1 นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า ให้หาแนวทางการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของทั้งคนและสัตว์ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอ สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าวัคซีนของสัตว์ 15 ล้านโด๊สต่อปี และคน 2.5 ล้านโด๊สต่อปี ส่วนความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยนั้นมีโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero cell) สำหรับทั้งคนและสัตว์ Development of Inactivated Rabies vaccine in cell culture for Human and Animals, Thailand

โดยโครงการพัฒนา Rabies vaccine ที่ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้แก่ การพัฒนา Rabies vaccine ในสัตว์ คือโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับสัตว์ใน GMP pilot plant ปี 2564-2565 (ระยะเวลา 1.5-2 ปี) และการทดสอบ Rabies vaccine ในสัตว์ คือโครงการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับสัตว์ภาคสนาม ปี 2566 (ระยะเวลา 1 ปี)
pid2 นอกจากนี้ยังมีการขึ้นทะเบียน Rabies vaccine กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) และมีแผนการผลิต Rabies vaccine ในระดับอุตสาหกรรม

ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในไทย โดยมีการทำงานแบบคู่กันไปทั้งด้านงานวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุน การทำ Pilot project ร่วมกับ การซื้อ bulk vaccine มาบรรจุในเบื้องต้น มีการพัฒนาด้านศูนย์ทดสอบ QC วัคซีนสัตว์ก่อนการนำมาใช้ มีการพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนในสัตว์ มีการบริหารจัดการส่วนกลาง Central procurement ในระบบการจัดซื้อเพื่อกระจายไปพื้นที่ และการจัด Body ในการประสานงาน และทีม Working group เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
pid3 ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโรงงานผลิตวัคซีนของคนและสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการมีความมั่นคงในการผลิตวัคซีน และผลิตได้ปริมาณเพียงพอทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าสอดคล้องตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว