svasdssvasds

สปก.กางผลสอบที่ดินทั่วไทย เปลี่ยนมือ 7.4 แสนไร่ - สั่งสิ้นสิทธิ์แล้ว 1.2 หมื่นไร่

17 ก.ค. 2561 เวลา 6:54 น. 566
ส.ป.ก. ลุยตรวจสอบการใช้ที่ดินตามแผน 37.4 ล้านไร่เข้มข้น พบต้องสงสัยเปลี่ยนมือ-ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 7.4 แสนไร่ สั่งสิ้นสิทธิ์แล้ว 1.2 หมื่นไร่  โชว์ผลงาน 2 ปี สนอง คสช. ยึดที่ครอบครองผิดกฎหมายคืนกว่า 4.43 แสนไร่ แจกผู้ยากไร้แล้วกว่า 1 พันราย


[caption id="attachment_298576" align="aligncenter" width="400"] สุรจิตต์ อินทรชิต สุรจิตต์ อินทรชิต[/caption]

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ถึง ผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ในการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน  ตามแผนการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 37.4 ล้านไร่ ตรวจสอบแล้ว 30.5 ล้านไร่ พบมีเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบกว่า 28 ล้านไร่ ขณะพบผู้ต้องสงสัยกระทำผิดระเบียบโดยเปลี่ยนมือ หรือใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์  7.4 แสนไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) สั่งให้สิ้นสิทธิ์ 1.2 หมื่นไร่  (ดูกราฟิกประกอบ) TP8-3377-A

ทั้งนี้ในการตรวจสอบจะใช้ฐานข้อมูลการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นข้อมูลหลักนำมาประกอบการพิจารณาตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก กรณีที่ข้อมูล 2 ฐาน หรือ 3 ฐานถูกต้องตรงกัน ถือว่าเกษตรกรไม่มีการเปลี่ยนสิทธิ์หรือโอนเปลี่ยนมือแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบฐานข้อมูลได้ ส.ป.ก. กำหนดให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดการที่ดิน คู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา หรือพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน หรือหลาน (ลูกของลูก ลูกของพี่ ลูกของน้อง) นำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรณีที่พบว่าข้อมูลเกษตรกรไม่ตรงกันทั้ง 3 ฐานข้อมูลให้ถือว่าเบื้องต้นมีการโอนสิทธิ์หรือโอนเปลี่ยนมือส.ป.ก. จังหวัดต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

ส่วนการดำเนินงานคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการในพื้นที่ที่มีนายทุนครอบครอง 500 ไร่ขึ้นไปผ่านมาร่วม 2 ปี  มีพื้นที่ยึดคืนแล้ว 4.43 แสนไร่
f5afed876h5dfdad7ek9c “เมื่อยึดคืนแล้วจึงได้ดำเนินการจัดที่ดิน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จำนวน 46 แปลง เนื้อที่ 3.68 หมื่นไร่ มีการจัดที่ดินแล้ว 18 แปลง เนื้อที่กว่า 1 หมื่นไร่ รองรับเกษตรกรได้ 1,030 ราย เข้าทำประโยชน์แล้ว 709 ราย สหกรณ์ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน 10 แห่ง

ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นเกษตรกรรายย่อยอยู่ในพื้นที่ที่คำสั่ง คสช. (ไม่ได้ยึด มีเกษตรกรอยู่แล้ว)  จะใช้ตามระเบียบ ของ ส.ป.ก.จัดให้พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่  ปัจจุบันรังวัดแล้ว 1.6 แสนไร่ สอบสวนสิทธิ์ 9.56 หมื่นไร่ จัดทำบัญชีคัดเลือก 6.79 หมื่นไร่ ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) 3.97 หมื่นไร่ ผ่านคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จำนวน 3.16 หมื่นไร่ มอบให้ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 1.55 หมื่นไร่ อยู่ระหว่างการสำรวจรังวัด 1.03 แสนไร่ จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 536 ไร่ สรุปภาพรวมการจัดที่ดิน คทช. 50 แปลง 4.2 หมื่นไร่ รองรับเกษตรกรได้ 4,021 ราย เข้าทำประโยชน์แล้ว 1,039 ราย ขณะที่มีผู้ยากไร้และเกษตรกรมายื่นความจำนงต้องการที่ดิน จำนวน 4 แสนราย

e-book-1-503x62 หน้า 8 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,377 วันที่ 24-27 มิถุนายน 2561