กลุ่มผู้ใช้น้ำท่ายาง-บ้านลาดพัฒนาชนะรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น61

13 พ.ค. 2561 เวลา 10:45 น. 270
กลุ่มผู้ใช้น้ำท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา จ.เพชรบุรี ชนะเลิศรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น 2561

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 2561 โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2561 จากผลงานด้านความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้ยึดหลักการบริหารจัดการน้ำอย่าง “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” จนนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก ทำให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

yy2

สำหรับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่ายาง(ตำบลไร่มะขาม ตำบลท่าเสน และตำบลสมอพลือ) อำเภอบ้านลาด และอำเภอเมือง ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร มีจำนวนสมาชิกแรกเริ่มเพียง 63 คนเท่านั้น แต่หลังจากที่มีการพูดคุยกำหนดกติกาการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 1,653 คน ที่สำคัญคือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกดังเช่นในอดีตได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกลุ่มรับน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากระบบชลประทานของเขื่อนเพชร ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำที่รับน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่สาย 3 โดยมี ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีทำหน้าที่วางแผน ควบคุม และประเมินผลการส่งน้ำ มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 กลุ่ม คือ บ้านแหลมพัฒนา , เหมืองตาหลอ ,คลอง 4 ขวาพัฒนา ,เกษตรพัฒนา , เพชรบุรีราษฎร์สุขสำราญ และท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา มีการจัดรอบเวรเปิด-ปิดน้ำ ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งน้ำต้นทุน และให้เกิดการสูญเสียน้ำให้น้อยที่สุด
yy1 ทั้งนี้ ในการจัดรอบเวรเปิด-ปิดน้ำ จะต้องมีการสำรวจความต้องการในการใช้น้ำ และประเภทของพืช ที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกมั่นใจว่าจะได้รับน้ำตามเวลาและปริมาณที่ต้องการของแต่ละพื้นที่ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เป็นการทำงานที่มีความชัดเจน เข้าถึง เข้าใจ และทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน
โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6 นอกจากจุดเด่นดังกล่าวแล้ว ทางกลุ่มยังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกษตรกรมารวมตัวกัน ผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพขาย พร้อมกับเน้นปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับการบริโภค และปลอดสารเคมี ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร รวมทั้ง ยังปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลา และทำแก๊สชีวภาพ นับได้ว่าเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งเมื่อปี 2559 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา ยังเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 มาแล้ว จึงกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาการทำงานและกลับมาพิสูจน์ตนเองอีกครั้ง จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ไปครองได้สำเร็จ

อนึ่ง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายาง-บ้านลาดพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี มีกำหนดการที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลท้องพิธีสนามหลวง

e-book-1-503x62