เมกะโปรเจ็กต์คมนาคมอืด ลุ้นเปิดประมูลล็อต 2 ปีนี้ อีกกว่า 1 ล้านล้านบาท

03 พ.ค. 2561 เวลา 9:22 น. 649
เมกาโปรเจ็กต์ แผนขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต์คมนาคมล่าช้า เผย ล็อต 2 ปี 61 รวม 12 โครงการ มูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท ปมปัญหาสะดุดพ.ร.บ.จัดซื้อฯและพ.ร.บ.ร่วมทุนพีพีพี คาดเสนอครม.เร่งเปิดประมูลให้ได้ในปีนี้ มีครบทั้งร่วม ลงทุนพี่พี่พี่และรัฐลงทุนเอง บิ๊กรับเหมายังหวังแนวโน้ม ปริมาณงานยังเพียบอีกใน 1-2 ปีนี้


[caption id="attachment_278547" align="aligncenter" width="488"] พิเชฐ นิ่มพานิชย์ พิเชฐ นิ่มพานิชย์[/caption]

นายพิเชฐ นิ่มพานิชย์ ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คริสเตียนและนีลเส้น(ไทย) จํากัด (มหาชน) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าภาคเอกชนยังติดตามความคืบหน้าการเร่ง ผลักดันโครงการระดับเมกะโปรเจ็กต์ของกระทรวงคมนาคมที่จะเปิดประมูลในปี 2561 นี้ แต่ขณะนี้ผ่านไป 4 เดือนกลับพบว่าไม่มีโครงการนําเสนอเปิดประมูล
855889 ทั้งนี้เพราะเห็นว่ามีความล่าช้าในขั้นตอนพ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างซึ่งหน่วยงานต่างๆล้วนทราบ กันดีจากการปรับระบบของกรม บัญชีกลาง โดยในส่วนงานหลัก เมกะโปรเจ็กต์รัฐบาลจะนําเข้าสู่ รูปแบบการร่วมลงทุนภายใต้ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนใน กิจการของรัฐปี 2560 และจะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่เอกชนลงทุนก่อน แต่ยังเห็นว่า เรื่องการร่วมลงทุนรูปแบบพีพีพี ที่รัฐไม่ประกันรายได้จะเริ่มเห็น
TP12-3362-B แนวทางที่จะนําไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติ ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ต้อง พึ่งพานักลงทุนรายใหญ่จริงๆ มาพิจารณาความเป็นไปได้ เชื่อว่าการลงทุนรูปแบบนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างในเชิงรูปแบบแยก การลงทุน และแยกการประกอบ การ
“โครงการที่คาดว่าจะ สามารถเปิดประกวดราคาได้ในปีนี้ ยังคงให้ความหวังรถไฟฟ้า สายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ทั้ง 9 เส้นทางที่จะแบ่งโครงการตาม งบประมาณคาดว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาในปีนี้ได้บางส่วน ส่วนรถไฟความเร็ว สูงเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ยังไม่มั่นใจว่าจะเปิดประกวด ราคาในปีนี้ได้ครบทั้งหมด อีกทั้ง รถไฟเชื่อม 3 สนามบินยัง จับตามองว่ารายไหนจะเป็นตัว เต็งที่สุด”

[caption id="attachment_278554" align="aligncenter" width="503"] อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม[/caption]

สอดคล้องกับความเห็น ของนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์ คอนกรีตชลบุรี จํากัด(มหาชน) หรือซีซีพี กล่าวว่า ยังเห็นว่าจะ มีปริมาณงานที่รัฐบาลเร่งผลัก ดันออกมาในปีนี้และปีหน้าอีก หลายโครงการ งานด้านถนนยัง คงเป็นที่ต้องการของซีซีพี อีกทั้ง เชื่อว่างานด้านนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติจํานวนมาก

[caption id="attachment_278555" align="aligncenter" width="503"] ดนุชา พิชยนันท์ ดนุชา พิชยนันท์[/caption]

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ(สศช.) กล่าวว่า โครงการของกระทรวงคมนาคม ที่อยู่ในการพิจารณาของสศช. ประกอบไปด้วย รถไฟทางคู่เส้น ทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จะเสนอบอร์ด สศช. วันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ส่วนรถไฟชานเมือง สายสีแดง (ตลิ่งชัน-ศาลายา) และสถานเพิ่มเติม 3 สถานี ตลอด จนรถไฟสายสีแดง (รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต) และสายสีแดง (ตลิ่งชันศิริราช) จะเสนอบอร์ด สศช.ใน เดือนมิถุนายน เช่นเดียวกับ โครงการจัดซื้อรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) โครงการรถไฟทางคู่ตามแผนการ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ ร.ฟ.ท.ระยะที่ 2 พร้อมกับโครงการ จัดหารถดีเซลรางปรับอากาศของ ร.ฟ.ท. คาดว่าจะเสนอได้เดือน กรกฎาคมนี้

[caption id="attachment_278556" align="aligncenter" width="503"] รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา[/caption]

ด้านผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อํานวยการสถานวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า กรณี พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง สําหรับโครงการที่ใช้งบประมาณ แผ่นดิน แต่กรณีการร่วมลงทุนพีพีพี สําหรับงานโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ความเสี่ยงของ ภาคเอกชนมีสูงและผลตอบแทน กลับคืนยังมีระยะเวลานาน ส่งผลให้บางโครงการอาจไม่มีผู้สนใจ ลงทุนได้เช่นกัน

“พ.ร.บ.จัดซื้อถูกนําออก มาประกาศใช้ยังเห็นว่าเท่ากับ เติมสถานการณ์ให้ล่าช้าไปอีก ระบบที่รองรับยังไม่พร้อมโดย เฉพาะหน่วยงานรัฐและเอกชน ข้อกําหนดต่างๆ จึงเข้มงวดมาก อีกทั้งหลายหน่วยงานยังสับสน จึงคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วง หนึ่งกว่าที่จะลงตัว”


[caption id="attachment_278557" align="aligncenter" width="503"] ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ[/caption]

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ผู้อํานวยการสํานักงาน นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่าปมความ ล่าช้าจากกรณีจัดซื้อจัดจ้างนั้น เป็นเพราะว่าพ.ร.บ.ดังกล่าว มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น และค่อนข้าง ละเอียด จึงต้องใช้ระยะเวลาใน การดําเนินการ แต่ยังเห็นว่าเป็น ข้อดีในแง่ความโปร่งใส ขณะนี้ ทุกโครงการ ทุกหน่วยงานยังเดิน หน้าต่อเนื่องและเร่งผลักดัน ส่วนโครงการตามแผนพีพีพียังเป็นไปตามแผนและกระบวนการที่กําหนด

“ล่าสุดพบว่ามีการเปิด รับฟังความเห็นนักลงทุนไปแล้ว 2-3 โครงการ อาทิ ท่าเรือแหลม ฉบังเฟส 3 โครงการมอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย ส่วนโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชน ร่วมลงทุน”

......................
เชกชั่นเศรษฐกิจมหภาค | หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ | ฉบับ 3362 หน้า 17 ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค.2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว