ท่าเรือน้ำลึกสงขลา2 ลงทุนหมื่นล้าน ยกระดับโลจิสติกส์ภาคใต้

23 ธ.ค. 2560 เวลา 13:54 น. 2.4k
จัดเป็นอีกหนึ่งโครงการระดับเมกะโปรเจ็กต์หมื่นล้านบาทที่ได้รับความเห็นชอบให้เร่งดำเนินการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดอยู่ในแผนภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ของกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ปี 2540 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อขยายท่าเรือนํ้าลึกสงขลา โดยตามผลการศึกษาเสนอว่าควรขยายท่าเรือนํ้าลึกสงขลาเพิ่มอีก 1 ท่า สำหรับรองรับเรือสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ และเสนอให้ปรับปรุงพื้นที่หลังท่าเรือเดิม ให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไปได้มากขึ้น ตลอดจนได้เสนอให้จัดระบบการกองตู้สินค้าใหม่พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นยกตู้สินค้าเพิ่มเติม ทั้งในส่วนหน้าท่าและในส่วนลานกองตู้สินค้า

TP12-3324-1A ดังนั้นกรมเจ้าท่าได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการขยายท่าเรือสงขลาดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแต่มีประเด็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากพื้นที่บริเวณท่าเรือนํ้าลึกสงขลาปัจจุบันมีแนวคูเมืองเก่าและมีโบราณสถานใต้นํ้าอยู่ใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นเขตโบราณสถานที่ไม่สามารถก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้สูงเกิน 6 เมตร และมีปัญหาเรื่องการอพยพโยกย้ายราษฎรในพื้นที่เวนคืน

ปี 2549 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับรองรับการขยายตัวของท่าเรือนํ้าลึกสงขลา และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือนํ้าลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างของประเทศ ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้าสามารถเข้าจอดเทียบท่าเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั้งชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ท่าเรือแหลมฉบัง) ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน (ท่าเรือปากบารา) รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญๆ

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6 โดยผลการศึกษา (ปี 2552) สรุปว่าพื้นที่บริเวณตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือนํ้าลึกสงขลาแห่งที่ 2 โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือเขื่อนกันคลื่น ร่องนํ้าทางเดินเรือ ถนนทางเข้า อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ มูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และความเสียหายต่อสินค้า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเส้นทางทางถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่แออัด ลดปัญหามลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการขาดดุลการค้าและบริการกับต่างประเทศลงได้อีกด้วย นอกเหนือจากจะช่วยรองรับการขยายตัวของท่าเรือนํ้าลึกสงขลา และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือนํ้าลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างของประเทศไทย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,324 วันที่ 21 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง