ตารางประมาณการเศรษฐกิจปี 60-61 ในรายงานนโยบายการเงินของ ธปท.

20 ธ.ค. 2560 เวลา 12:14 น. 170
ตารางประมาณการเศรษฐกิจปี 60-61 ในรายงานนโยบายการเงินของ ธปท.

-20 ธ.ค.60 - สรุปผลการประมาณการ ณ เดือนธันวาคม2560 เทียบครั้งก่อนเดือนกันยายน 2560

(% YoY)                                 2559           2560                 2561

ก.ย.60     ธ.ค.60    ก.ย.60   ธ.ค.60

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ            3.2      3.8      3.9    3.8     3.9
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน                        0.7      0.6      0.6    0.9     0.8
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป                          0.2      0.6      0.7    1.2     1.1
การบริโภคภาคเอกชน                      3.1       3.3     3.1     3.0     3.1
การลงทุนภาคเอกชน                       0.4       2.3     1.6     3.0     2.3
การอุปโภคภาครัฐ                          1.7       2.1     1.5     2.7     3.2
การลงทุนภาครัฐ                            9.9       5.0     0.9     9.8     9.0
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ       2.1      5.9     6.1     3.3     3.7
ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ       -1.4      6.5     6.4      3.3     3.5
มูลค่าการส่งออกสินค้า                     0.1      8.0      9.3     3.2     4.0
มูลค่าการนำเข้าสินค้า                     -5.1     14.0     14.0   6.3     7.5
ดุลบัญชีเดินสะพัด(พันล้านดอลลาร์)     48.2    42.4     48.6   38.6   43.1
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน) 32.5   35.6   35.6   37.3   37.3

แท็กที่เกี่ยวข้อง