svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมโยธาแก้ไขปัญหาผักตบชวาสะพานทรงคนอง

03 มีนาคม 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวาบริเวณสะพานทรงคนอง

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณสะพานทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

IMG_3421 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นเลขานุการ การดำเนินงานตามมติที่ประชุมได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ร่วมมือกันทำงานแบบ “ประชารัฐ” โดยให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ มาตรการในการกำจัดแบบปราบปราม (เก็บใหญ่) จำนวน 6,205,355 ตัน ภายในเดือนมีนาคม 2560 และมาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) ซึ่งควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการขยายพันธ์ของผักตบชวา ซึ่งผลการกำจัดผักตบชวาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 มีปริมาณ ที่กำจัดไปแล้ว 5,977,865 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.33 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเร่งกำจัดให้ตรงตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้

นายสมชาย กล่าวว่า พื้นที่แม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ประตูระบายน้ำ โพธิ์พระยาลงมา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ซึ่งดำเนินการกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม (อำเภอบางเลน สามพราน และนครชัยศรี) กำจัดผักตบชวาไปแล้ว 95,538 ตัน จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอเมือง บางปลาม้า และสองพี่น้อง) กำจัดผักตบชวาไปแล้ว 69,666 ตัน รวม 2 จังหวัด กำจัดผักตบชวาไปแล้วทั้งสิ้น 165,204 ตัน ในการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และควบคุม การดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในส่วนของแม่น้ำท่าจีนที่มีผักตบชวาไหลมารวมกัน ทั้ง 2 จุด จุดที่ 1 คือบริเวณสะพาน ทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และจุดที่ 2 บริเวณสะพานวัดท่าเจดีย์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร รวมเป็นปริมาณ ประมาณ 50,000 ตัน สาเหตุที่บริเวณดังกล่าว มีผักตบชวามารวมกันอย่างหนาแน่น เกิดจากน้ำขึ้น – น้ำลง ทำให้กระแสน้ำพัดผักตบชวาจากที่อื่นไหลมารวมกันอยู่ในบริเวณดังกล่าว ในพื้นที่วิกฤตแบบนี้กรมฯจะเร่งบูรณาการกับกรมชลประทาน และหน่วยงานทหารดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาจนถึงสะพานทรงคนองให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดเก็บ และตั้งแต่สะพานทรงคนองจนถึงปากอ่าวให้กรมชลประทานดำเนินการจัดเก็บ สำหรับหน่วยงานทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่รับผิดชอบหาสถานที่ทิ้งและช่วยอำนวยการในการขนย้ายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปัญหา อุปสรรค ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร ไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่ทิ้งผักตบชวาริมชายฝั่ง การขนย้าย การเคลื่อนตัวของผักตบชวาในช่วงน้ำขึ้น น้ำลง และแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 76 จังหวัด ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้