รมว.แรงงานเรียกผู้ว่าฯ 13 จังหวัดถกมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ดึงสมุทรสาคร-ระนองนำร่อง

30 ม.ค. 2560 เวลา 14:34 น. 183
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 1/2560 ที่มีวาระสำคัญในการพิจารณาประเด็นการขยายผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและระนอง มานำเสนอผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รวมทั้งผู้แทนทั้ง 11 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และตาก เข้าประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจำนวน 288,658 คน สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) นำร่องในปี 2560 โดยแผนระยะสั้น จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดให้บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการ/นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซึ่งเป็นอาคารของการเคหะแห่งชาติ ปัจจุบัน บริษัท Royal Fame Management ได้ประมูลเช่าอาคารจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 45 อาคาร ไปดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพัก (รายเดือน) ซึ่งขณะนี้มีผู้พักอาศัยประมาณ 10,000 คน แยกเป็นคนไทย 4,000 คนเศษ และแรงงานต่างด้าว 5,000 คนเศษ โดยบริษัทฯ ยังมีห้องว่างให้เช่าอีก 250 ห้อง ส่วนในระยะกลาง ปี 2560-2562 จัดพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติมบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อาคารพักอาศัย จำนวน 28 อาคาร สามารถรองรับผู้เข้าพักได้อีกประมาณ 3,000 คน โดยจะให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ พร้อมนำมาตรการควบคุม/ดูแลในเขตพื้นที่ดังกล่าวมาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2560 จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชนนำร่อง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนคลองคลุนอก ตำบลท่าทราย  ชุมชนศาลเจ้าฮันซิว ตำบลคอกกระบือ  ชุมชนวัดน้อยนางหงษ์ เทศบาลตำบลท่าจีน ชุมชนคลองเจ๊ก อำเภอเมือง และชุมชนบ้านหนองบัว เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า จังหวัดระนองมีแรงงานต่างด้าวจำนวน 68,753 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ได้ดำเนินการจัดระเบียบในชุมชนนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนแพใหม่ เทศบาลเมืองบางริ้น มีแรงงานต่างด้าวเข้าไปพักอาศัยแล้วจำนวน 9,300 คน และชุมชนปากคลอง  เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง สามารถรองรับแรงงานต่างด้าว จำนวน 5,054 คน แต่ขณะเดียวกันที่พักอาศัยยังไม่เพียงพอ จังหวัดระนองจึงมีโครงการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มเติม โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนและดำเนินการจัดเก็บค่าเช่า

"การจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ เพื่อสามารถให้การดูแลทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การวางระบบป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุขมูลฐาน วางแผนครอบครัว การควบคุมโรค การจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้ทั้ง 13 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวไม่ต่ำกว่า 50,000 คน" นายอนันต์ชัย กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง