svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก.ล.ต. ดึง DSI-ปอศ. สอบ Zipmex

25 กรกฎาคม 2565

ก.ล.ต. ประชุมหารือร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อบูรณาการด้านกฎหมายกรณี Zipmex  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการ ก.ล.ต. นำคณะผู้บริหารประชุมหารือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันนี้ กรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)

ก.ล.ต. ดึง DSI-ปอศ. สอบ Zipmex

โดยมีข้อสรุปว่า ก.ล.ต. จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร 

 

นอกเหนือจากความผิดภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ที่ ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแล