เศรษฐกิจฐานราก ของสหภาพยุโรป (1)

05 พ.ย. 2566 | 22:48 น.

เศรษฐกิจฐานราก ของสหภาพยุโรป (1) : Designing Your Family Business รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

ธุรกิจครอบครัวคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของบริษัททั้งหมดในยุโรป มีตั้งแต่ขนาดเล็กเจ้าของดำเนินการคนเดียวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่หรือเล็ก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตาม ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้และพยามยามส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจครอบครัวสามารถเติบโตและพัฒนาได้

อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่า ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความสำคัญกับการเตรียมถ่ายโอนกิจการตั้งแต่เนิ่นๆ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านภาษี การกำกับดูแลครอบครัว ในเรื่องของ สร้างสมดุลกับครอบครัว ความเป็นเจ้าของ กฎเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ

สำหรับการสนับสนุนธุรกิจครอบครัวในปัจจุบันของคณะกรรมาธิการยุโรป คือการให้ธุรกิจครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทุกอย่างเช่นเดียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เช่น การให้ทุนภายใต้ COSME หรือ Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises ซึ่งเป็นมาตรการของสหภาพยุโรปที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เศรษฐกิจฐานราก ของสหภาพยุโรป (1)

ของธุรกิจครอบครัว ที่มีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีค.ศ. 2014 ภายใต้งบประมาณของคณะกรรมาธิการยุโรปจำนวน 1.3 พันล้านยูโร ผ่านกองทุน European Investment Fund (EIF) และความร่วมมือจากองค์กรด้านการเงินต่างๆ ในสหภาพยุโรป โดยมาตรการ COSME สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ

1) Loan Guarantee Facility (LGF) หรือกลไกการันตีการกู้ยืมเงิน

โดยงบประมาณส่วนหนึ่งของ COSME ถูกนำไปใช้เพื่อการค้ำประกัน (Guarantees) และการร่วมค้ำประกัน (Counter-Guarantees) สำหรับสถาบันคนกลาง (Intermediaries) เช่น องค์กรค้ำประกัน ธนาคาร บริษัทให้เช่าสินทรัพย์ (ลิสซิ่ง) เพื่อช่วยบริษัทเหล่านี้ในการปล่อยเงินกู้และการเช่าสินทรัพย์ให้กับธุรกิจครอบครัว

งบประมาณส่วนนี้ครอบคลุมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ที่ผู้ประกอบการบางรายใช้ในการระดมทุนผ่าน Debt-Finance Portfolios กล่าว คือ COSME ช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทและสภาบันเหล่านี้ และเพิ่มรูปแบบความช่วยเหลือ

ด้านการเงินที่สามารถให้ได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการจะมีความสำคัญมาก โดยคาดว่าทุกๆ 1 ยูโรของงบประมาณที่ลงไปจะช่วยผลักดันให้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการถึง 30 ยูโร และจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้รับการปล่อยกู้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 

(อ่านต่อฉบับหน้า)

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,936 วันที่ 2 - 4  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566