โอกาสและศักยภาพของตลาดจอร์แดน กับสินค้า Future Food ของไทย

21 ก.พ. 2567 | 17:48 น.

“จอร์แดน” เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยมายาวนาน นักธุรกิจไทยหลายรายให้ความสนใจจอร์แดนในฐานะเป็นประตู (gateway) สู่อิรักและซีเรีย

 

จอร์แดน เป็นตลาดที่มีอํานาจการซื้อค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศสมาชิกความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council – GCC) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาจอร์แดนเป็น ฐานในการกระจายสินค้า ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคได้ โดยเฉพาะประเทศที่ไทยเข้าถึงได้ยาก เช่น อิรักและซีเรีย

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้จอร์แดนเป็นฐานในการส่งออกไปยังประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จอร์แดนมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือยกเว้นภาษีศุลกากรกับประเทศที่สําคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สหภาพยุโรป (อียู) กลุ่มประเทศอาหรับและแอฟริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น

จากความตกลงที่จอร์แดนมีกับสหรัฐฯ และอียูนั้น ทำให้มีบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในจอร์แดน เพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดข้างต้น (เช่น เสื้อผ้าสําเร็จรูปและสิ่งทอ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สําคัญของจอร์แดน) รวมถึงบริษัทจอร์แดนหลายแห่งก็นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อแปรรูปและส่งออกไปยังสหรัฐฯ และอียูเช่นกัน

กรุงอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน

ทั้งนี้ มีบริษัทจอร์แดนบางแห่ง นําเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย เช่น อาหารทะเล และข้าวโพด เพื่อแปรรูปและส่งออกสินค้าไปยังตลาดข้างต้น แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านเอกสารรับรอง เนื่องจากบริษัทในไทยไม่สามารถจัดหาเอกสารรับรองบางประเภทได้ (เช่น ใบ EUR 1) ทําให้สินค้าที่นําเข้าจากไทยยังไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อส่งออกไปยังอียู

โอกาสของ Future food ไทย

อาหาร Future Food หรือ อาหารอนาคต ซึ่งเป็นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคตนี้ ทั้งตอบโจทย์ด้านสุขภาพ รสชาติ และความยั่งยืนของชุมชน

อาหาร Future Food ประเภทที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่คํานึงด้านสุขภาพและกลุ่มมังสวิรัติ ยังคงแพร่หลายในจอร์แดนอย่างจํากัด โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม high-end หรือกลุ่ม expats ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ของจอร์แดนจะเน้นเลือกซื้อสินค้าที่คุ้นเคยและพิจารณาจากราคาเป็นสําคัญ ซึ่งสินค้า Future Food ส่วนใหญ่ มักมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป และมีวางขายตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และร้านเฉพาะทาง

มีบริษัทจอร์แดนบางแห่ง นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย เช่น อาหารทะเล และข้าวโพด

อย่างไรก็ดี ไทยยังมีโอกาสตีตลาดสินค้าอาหาร Future Food ในจอร์แดน เนื่องจากรูปแบบสินค้าของไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายในจอร์แดน รวมถึงยังไม่มีผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ ที่หันมาผลิตสินค้า Future Food  ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก

ทั้งนี้ สินค้าของไทยจะต้องมีคุณภาพและราคาสินค้าที่สามารถแข่งขันกับสินค้าจากยุโรปและเกาหลีได้

ไทยยังมีโอกาสตีตลาดสินค้าอาหาร Future Food ในจอร์แดน

คอลัมน์ ชี้ช่องจากทีมทูต เป็นความร่วมมือระหว่างฐานเศรษฐกิจ กับศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ globthailand.com กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ / ข้อมูลจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน