svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกต.แจงยิบขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 47 หน่วยฯ วันนี้ (11 มิ.ย.)

10 มิถุนายน 2566

กกต.ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.นี้ หลังพบว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องนับใหม่ 47 หน่วยเลือกตั้งใน 16 จังหวัด

 

วานนี้ (10 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงรายละเอียด การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันนี้ (อาทิตย์ที่ 11 มิ.ย.) ซึ่งการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ดังกล่าว แบ่งเป็นแบบบัญชีรายชื่อ  31 หน่วยเลือกตั้ง และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 16 หน่วยเลือกตั้ง รวมเป็น 47 หน่วยเลือกตั้งใน 16 จังหวัด (มีจังหวัดไหนบ้าง อ่านเพิ่มเติมที่นี่)

ในการนับคะแนนใหม่นี้ จะใช้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 เป็นผู้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์

สำหรับกกต.ประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดละ 9 คน  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 8 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยจะต้องประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมืองทราบ

พร้อมทั้งแจ้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ 1 คน ต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ 1 ชุด ให้แจ้งรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต  ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 1 วัน

ด้านสถานที่

ต้องจัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

การจัดทำรายงานผลการนับคะแนน

เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ จำนวน 3 ชุด เพื่อปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด  ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว จำนวน 1 ชุด  และส่งให้กกต.ประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่กกต.ประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 1 ชุด

การประกาศผลการนับคะแนนใหม่และการปิดประกาศ

ภายหลังกกต.ประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว  ให้กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด แล้วปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)