สดผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 เช็กผลหลังปิดหีบ แบบเรียลไทม์ที่นี่

13 พ.ค. 2566 | 18:09 น.

สดผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ รอเช็กผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขต บัญชีรายชื่อ แบบเรียลไทม์ ได้ที่เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ พร้อมรายงานความเคลื่อนไหว "ศึกเลือกตั้ง2566" พร้อมรายงาน

"เลือกตั้ง2566" การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดหีบให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. ภายหลังปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว กกต. จะทำการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการย้ายหีบบัตร

หลังนับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วย กกต.เขต จะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขต จากนั้นจะติดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนดและรายงานต่อ กกต. ประจำจังหวัด และรายงานต่อ กกต. กลางเพื่อประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์ ติดตามได้ ตั้งแต่หลังปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 17.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป ดูผลนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 ได้ที่นี่ หรือ ติดตามผลการเลือกตั้งได้จาก เนชั่น ได้ที่นี่

โดย ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อย่างไม่เป็นทางการ (รอผลคะแนน) 

อันดับ 1 

อันดับ 2 

อันดับ 3 

อันดับ 4

อันดับ 5 

อันดับ 6

อันดับ 7 

อันดับ 8

อันดับ 9

ขั้นตอนหลังปิดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง 

1.เมื่อถึงเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ก่อนแล้ว ให้อนุญาตให้แสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนนและให้ กปน. ลงลายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง แล้วนำป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง

2.กปน. ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปกับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกันกับบัตรเลือกตั้งที่รับมาทั้งหมด ลงลายมือชื่อกำกับไว้ตามแบบทุกคน กรณีไม่ถูกต้องตรงกัน ต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และรายงานให้ กกต. วินิจฉัยต่อไป

3.กปน.นับคะแนน โดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ซึ่งต้องทำ ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยและนับติดต่อกันให้เสร็จ จะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้

4.เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ กปน. ประกาศผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18, ส.ส. 5/18 (บช)) ปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนพรรคการเมือง สามารถตรวจสอบได้

5.กปน. แต่ละหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ส่งผลคะแนนให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง

6.กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง ได้รับคะแนนจาก กปน.ทำการตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบ ลงลายมือรับไว้ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักฐาน

7.กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น เมื่อครบถ้วน ให้ประกาศผลคะแนนในเขตเลือกตั้ง แล้วส่งผลคะแนนให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด

8.กกต.ประจำจังหวัด ได้รับผลคะแนนจาก กกต.ประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตในจังหวัดแล้ว ให้นำผลคะแนนการเลือกตั้งที่เป็นทางการส่งให้สำนักงาน กกต.เพื่อเสนอ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

ทั้งนี้ กปน.จะแต่งตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 9 คนที่อาศัยในภูมิลำเนา ในวันเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ 15–18 ชั่วโมง ตั้งแต่การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งผลคะแนน