กกต.เตือน 11 ข้อพึงระวังเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่าฝืนเจอ คุก ปรับ ถอนสิทธิเลือกตั้ง

05 พ.ค. 2566 | 06:58 น.

กกต.งัดก.ม.เตือน 11 ข้อพึงระวังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ห้ามเล่นพนัน เปิดโพล จัดรถขนคน จูงใจใช้สิทธิ ย้ายคนเข้าบ้าน ขัดขวางไปเลือกตั้ง รับเงิน ถ่ายบัตรเลือกตั้ง นำบัตรออกจากหน่วย ทำบัตรเสียหาย ฝ่าฝืนเจอโทษ คุก ปรับ ถอนสิทธิเลือกตั้งสูงสุด 20 ปี มีผล 7 พ.ค.นี้

วันนี้(5 พ.ค.66) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่ “ข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และกําหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อพึงระวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดังต่อไปนี้

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

1. ห้ามผู้ใดขาย จําหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ บทบัญญัตินี้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

2. ห้ามผู้ใดเล่นหรือจัดให้เล่นการพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง มีโทษจําคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้เล่น 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้จัดให้มีการเล่น

3. ห้ามผู้ใดเปิดเผย หรือเผยแพร่ผลสํารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนน การเลือกตั้งในระหว่าง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนการเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.) มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือนํากลับไปจาก ที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีโทษจําคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

บทบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

5. ห้ามผู้ใดดําเนินการ หรือ ยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตนเพื่อ ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

                            กกต.เตือน 11 ข้อพึงระวังเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่าฝืนเจอ คุก ปรับ ถอนสิทธิเลือกตั้ง

ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนน

1. ห้ามผู้ใดกระทําการเพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิได้ หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ หน่วยเลือกตั้ง หรือไม่ให้ไปถึง ณ ที่เลือกตั้งภายในเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนน มีโทษจําคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

2. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้แล้ว หรือแสดงบัตร เลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนไว้แล้วให้ผู้อื่นทราบ ว่าได้ลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน มีโทษจําคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

                                 กกต.เตือน 11 ข้อพึงระวังเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่าฝืนเจอ คุก ปรับ ถอนสิทธิเลือกตั้ง

ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ส.ส.

1. ห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง หรือจงใจการทําเครื่องหมาย เพื่อเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง มีโทษจําคุก 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

2. ผู้ใดจงใจทําให้บัตรเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือทําบัตรเสียให้เป็น บัตรที่ใช้ได้ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี