เจาะผลเนชั่นโพล คะแนน “แพทองธาร ชินวัตร” มัดใจใครมากสุด

18 เม.ย. 2566 | 23:05 น.

เจาะผลเนชั่นโพลใครกลุ่มไหนเทใจให้ อุ๊งอิ๊ง “แพทองธาร ชินวัตร” จากพรรคเพื่อไทย นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด เช็คข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งกลุ่มอายุ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา

เนชั่นโพล เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับเรื่องการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยสำรวจข้อมูลจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งหมด 39,687 ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 เมษายน 2566 โดยเมื่อถามถึงอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ผลสำรวจภาพรวมทั้งประเทศพบว่า ประชาชนกว่า 33.81% อยากได้ อุ๊งอิ๊ง "แพทองธาร ชินวัตร" เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด 

ทั้งนี้เมื่อจำแนกรายละเอียดออกมาว่า ใครบ้างที่เทคะแนนให้ “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี พบข้อมูลน่าสนใจหลายประเด็น ทั้งอายุของผู้สำรวจ อาชีพ และระดับการศึกษา

โดยข้อมูลดังกล่าว คิดมาจากฐานข้อมูลเนชั่นโพล เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เพศ : เมื่อพิจารณาเพศของผู้ตัดสินใจเลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นนายกฯ มากที่สุด พบว่า กว่า 58.35% เป็นเพศหญิง ขณะที่เพศชาย อยู่ที่ 40.98% และเพศทางเลือก อยู่ที่ 0.67%

อายุ : จากการสำรวจข้อมูลเนชั่นโพล “แพทองธาร ชินวัตร” ได้รับความนิยมจากประชาชนในภาพรวมทั้งประเทศ กลุ่มอายุ 46-60 ปี มากที่สุด 29.69% รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี 21.89% อายุ 26-35 ปี 18.23% อายุ 61-75 ปี 17.80% อายุ 18-25 ปี 10.10% และตั้งแต่ อายุ 76 ปีขึ้นไป 2.29% 

อาชีพ : ข้อมูลเนชั่นโพลระบุชัดว่า ประชาชนที่ตัดสินใจเลือก “แพทองธาร ชินวัตร” ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย เจ้าของกิจการ อิสระ 45.73% รองลงมา คือ รับจ้าง 22.35% แม้บ้าน ว่างงาน เกษียณ ป่วย ทุพพลภาพ 15.46% พนักงานลูกจ้างเอกชน 7.07% ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 5.10% และ นักเรียน นักศึกษา 4.29% 

การศึกษา : ข้อมูลสำคัญด้านการศึกษา ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” มาจากคนที่มีการศึกษาในระดับ ประถม หรือต่ำกว่า มากที่สุด 30.80% รองลงมาคือ มัธยมต้น 18.56% มัธยมปลาย 19.77% ปวช. หรือเทียบเท่า 6.36% ปริญญาตรี 15.01% อนุปริญญาตรี ปวส. หรือเทียบเท่า 8.95% และ สูงกว่าปริญญาตรี 0.54%

 

เนชั่นโพลสำรวจคะแนน “แพทองธาร ชินวัตร” มัดใจใครมากสุด

การสำรวจข้อมูล "เนชั่นโพล"

สำหรับการสำรวจการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ.2566 เพื่อจัดทำ “เนชั่นโพล”ครั้งที่ 1 ได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 - 12 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นของประชาชนแบบลงพื้นที่จริง เคาะประตูบ้านจริง เพื่อทำการสุ่มตัวอย่างข้อมูลตามหลักวิชาการทางสถิติ 

โดยเป็นการสำรวจแบบ 8 ภูมิภาค และ กทม. 33 เขต รวมทั้งหมด 39,687 ตัวอย่าง จำแนกเป็น

  • กรุงเทพมหานคร 35,411 ตัวอย่าง (33 เขตเลือกตั้ง เขตละ 1,072 ตัวอย่าง)
  • ภาคเหนือตอนบน 406 ตัวอย่าง
  • ภาคเหนือตอนล่าง 417 ตัวอย่าง
  • ภาคกลางและภาคตะวันตก 723 ตัวอย่าง
  • ภาคตะวันออก 420 ตัวอย่าง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 722 ตัวอย่าง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 726 ตัวอย่าง
  • ภาคใต้ 11 จังหวัด 461 ตัวอย่าง
  • 3 จังหวัดชายแดนใต้ 401 ตัวอย่าง