svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เอ็ตด้า ประกาศปี67 นำองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

25 กันยายน 2566

เอ็ตด้า ประกาศปี67 นำองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมเพิ่มความเข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลที่มั่นใจปลอดภัยขึ้นอีกขั้น 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า เป้าหมายของ ETDA ก้าวสู่ปีที่ 13 สำหรับปี 2567 ก้าวต่อไป ETDA ชูธงการเป็นผู้นำ Change Agent มุ่งสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมเพิ่มความเข้มข้นกับบทบาท Co-Creation Regulator อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลที่มั่นใจปลอดภัยขึ้นอีกขั้น ไปกับ 4 งานไฮไลท์ ดังนี้  

1. Digital ID - เร่งสนับสนุนให้เกิดขยายบริการดิจิทัลที่ใช้ Digital ID กับเอกสารที่มีความพร้อม โดยเฉพาะบริการภาครัฐที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย พร้อมเร่งผลักดันให้เกิด IdPs (ID Providers) ที่ได้มาตรฐาน
 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

2. Digital Platform Services (DPS) - เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ภายใต้กลไกของกฎหมาย DPS ที่สนับสนุนให้ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่ปี 67 ทาง ETDA จะมีการประกาศรายชื่อแพลตฟอร์มที่มาแจ้งตามกฎหมายกับ ETDA เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายชื่อแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้ พร้อมการผลักดันให้เกิด DPS Governance Framework กลไกการดูแลการให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มอย่างมีธรรมาภิบาล และร่างคู่มือการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าของบริการแพลตฟอร์ม

พร้อมกับการยกระดับขอบเขตการให้บริการของศูนย์ 1212 ETDA (Online Fraud and Complaint Center หรือศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์) ภายใต้การผสานความร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญเกือบ 20 หน่วยงาน และการดำเนินงานเพื่อเป็นช่องทางกลางรับเรื่องร้องเรียน โดยเฉพาะแพลตฟอร์มขนาดเล็กที่สามารถใช้ประโยชน์ตามกฎหมายได้ 

3. AI Governance - ที่เป็นการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ AIGC (AI Governance Clinic) ที่เน้นกระบวนการ Self-regulate ในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกับการขยายการใช้งาน AI Governance Guideline & Toolkits ต่อเนื่องกับกลุ่ม Healthcare และต่อยอดขยายไปยังกลุ่ม Finance และภาครัฐ เพื่อให้การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กร พร้อมให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ การมีหลักสูตร AiX รุ่น 2 สำหรับผู้บริหาร การจัด Mini workshop ในระดับปฏิบัติการ 

4. Digital Adoption & Transformation - มุ่งขยายผล การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมผ่าน ETDA Sandbox การขยาย Model ที่เป็นผลต่อยอดจากผล SMEs Maturity ในช่วงที่ผ่านมาไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระดับภูมิภาค พร้อมกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่ม SMEs, Service Provider, กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ทั้งการให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะ (ผ่านหลักสูตรของสถาบัน ADTE หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA) การดำเนินงานเพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลร่วมกับพาร์ทเนอร์ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน การพัฒนา Business model เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในชุมชน (Social Enterprise) การกระจายความรู้ Digital Literacy ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) ที่จะปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีและประเด็นของสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้การขยายผลเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานที่สนใจ และชุมชน รวมถึงการสร้าง Trainer เพื่อส่งต่อความรู้ สื่อ ที่จะมีการขยายไปยังกลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยินมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างโอกาสไปยังภูมิภาคต่างๆ