svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผ่านโยบาย “สรรพชัยย์” ประกาศ 26 ข้อ ปักธง “NT” ผู้นำเทคโนโลยี ขับเคลื่อน 5 G

06 สิงหาคม 2565

ผ่านโยบาย “สรรพชัยย์ หุวะนันนท์” หลังได้รับคัดเลือกนั่งตำแหน่ง “ซีอีโอ” ประกาศ 26 ข้อชัดเจน ปักธง “NT” เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำเทคโนโลยีและโทรคมนาคมในประเทศ พร้อมขับเคลื่อน 5G ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จากกรณีที่  พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ มื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา  วาระการทำงานเป็นเวลา 4 ปี ได้รับค่าจ้างตอบแทนเดือนละประมาณ 400,000 บาท

 

ล่าสุดหลัง พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ได้รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ NT โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น “เขา” ได้เขียนนโยบายเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ด้วยกันทั้งหมด 26 ข้อ ดังนี้

 •  สร้างการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกัน (Synergy)
 • ดูแลสิทธิประโยชน์องค์กร
 • ดูแลสิทธิประโยชน์และคุณภาพชีวิตพนักงาน
 • เพิ่มทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจในอนาคต (Reskill for new business opportunities) ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน
 • สร้างบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบ หรือ สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้หรือให้บริการให้ความเสมอภาค (Treat equally) บนพื้นฐานถูกต้องและเหมาะสม
 • ส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
 • ลดระบบที่มีความซ้ำซ้อน (Reduce redundancy) ลดการให้บริการหรือการขายในพื้นที่ทับซ้อน
 • ยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Exit plan for nonprofit services or products)
 •  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency improvement) เช่น ปรับปรุงโครงสร้าง

และขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว กะทัดรัด ตรวจสอบได้ ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความคล่องตัว

(Flexibility) เน้นขั้นตอนการทำงานที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วม และมี Check and Balance

 • ให้ความสำคัญกับ ต้นทุนสินค้า บริการ การจัดเก็บหนี้ คุณภาพการให้บริการ ระบบบัญชีการเงิน

ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ

 • เพิ่มจำนวนลูกค้า Broadband สร้างบริการเผื่อเพิ่มรายได้บนฐานลูกค้าเดิม (Value added services)
 • ขับเคลื่อนธุรกิจ 5G

 

 

สรรพชัยย์ หุวะนันท์

 

 

สรรพชัยย์ หุวะนันท์ ​​​​​​​

 

 

 • ขยายฐานคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC expansion) สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภาครัฐ สนับสนุนการเติบโตของ Software as a Services (SaaS)
 • เพิ่มฐานลูกค้า Corporate: B2B, B2B2C
 • เพิ่มมูลค่าและการใช้งานของทรัพย์สินที่มีอยู่
 •  เน้นการทำธุรกิจกับภาครัฐ (G2G business) สนับสนุนให้เกิดบริการภาครัฐที่ NT ควรเป็นผู้ดำเนินการ
 •  พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานผ่านสถานะความเป็นกลาง (Neutral operator)
 • แก้ปัญหาในคดีความสำคัญที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับองค์กร
 • วางรากฐานแนวทางสร้างรายได้ในธุรกิจใหม่ (New business opportunities)
 •  เพิ่มบทบาทและให้ความสำคัญด้านงานวิจัย (Research) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจใหม่
 • สนับสนุนการใช้งานระบบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาขึ้นเอง
 •  สร้างธุรกิจการให้บริการที่ใช้ประโยชน์จากการมีสาขาทั่วประเทศ Managed services
 • ขับเคลื่อน Government Digital transformation สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 • หาพันธมิตรหรือจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
 • จัดช่องทางการสื่อสาร การเสนอแนะ ถึง กจญ.