ครม.เคาะ“อรรชกา สีบุญเรือง” นั่งประธานบอร์ดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

26 สิงหาคม 2563

ครม.แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 คน ตั้ง “อรรชกา” นั่งประธานบอร์ด

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เพจอาสา จับตา ออนไลน์” เปิดตัวสัปดาห์แรก ปชช.ร่วมแจ้งเบาะแส 1050 ยูอาร์แอล

“พุทธิพงษ์” แจงทำไมไม่รีบดำเนินการจับผู้โพสต์ผิดกฎหมาย

รมว.ดีอีเอส เอาจริงสั่งลุยเว็บผิดกฎหมายและเนื้อหาไม่เหมาะสม

“ดีป้า” อัดงบ 10 ล้าน หนุนสตาร์ตอัพ EdTech

คณะกรรมการทั้ง 9 คนประกอบไปด้วย

                   1. นางอรรชกา สีบุญเรือง                    ประธานกรรมการ

                   2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

                   3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                   4. นายสราวุธ เบญจกุล                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์

                   5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   6. นายกนิษฐ์ สารสิน                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 

                   7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

                   8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup

                   9. นายยรรยง เต็งอำนวย                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป