มช.ร่วม รพ.พระมงกุฏ เปิดระบบ home isolation ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่าน LINE

10 ก.ย. 2564 เวลา 12:19 น. 662

มช. จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ home isolation สำหรับดูแลผู้ป่วยที่บ้านผ่าน LINE ช่วยในจัดการข้อมูลในระบบเวชระเบียน การประมวลผล และระบบโครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนอก

จากสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากขึ้น ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยเข้ารักษาทั้งหมดได้ ก่อให้เกิดปัญหาการรอคอยเตียงและการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างลำบาก รวมถึงผู้ป่วยที่บ้านก็ทำได้ยาก จึงเป็นความท้าทายในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบูรณาการ อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พัฒนาระบบ home isolation สำหรับดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ในภาวะเร่งด่วนและต้องการใช้งานระบบในระยะเวลาอันสั้น เพื่อเข้ามาช่วยในจัดการข้อมูลในระบบเวชระเบียน การประมวลผล และระบบโครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนอก

มช.ร่วม รพ.พระมงกุฏ เปิดระบบ home isolation ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่าน LINE

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ได้รับการประสานงานจาก ทีมแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อขอคำแนะนำในการออกแบบ พัฒนาระบบ home isolation จึงได้ระดมทีมคณาจารย์ในวิทยาลัยที่ทำวิจัยด้านระบบเวชสารสนเทศ (Medical informatics) กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบาย  แอปพลิเคชันด้านวิทยาสตร์สุขภาพ ดำเนินการร่วมกับ สตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทบีเอเอเค จำกัด (BAAK) โดย อ่างแก้วโฮลดิ้งได้ร่วมทุนกับ Banana นำ Platform Solution ด้านสุขภาพมาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้สอดรับกับฟังก์ชันของการดูแลผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลมีกรอบแนวทางแบบ Home isolation คือ มุ่งเน้นการรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่เสี่ยงสูงที่จะมีอาการหนัก เพื่อลดโอกาสในการกลายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรง ผ่านทางระบบ LINE  ปัจจุบันระบบได้นำไปใช้งานกับผู้ป่วยในการดูแลของศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว โดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ ในการพัฒนาระบบและเชื่อมกับระบบเวชระเบียนเดิมของโรงพยาบาล มีการประมวลผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ลดขั้นตอนงานเอกสาร และลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการประสานงาน ที่สำคัญระบบถูกออกแบบให้เน้นการใช้งานง่าย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการประเมินอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการประสานงานระหว่างทีมแพทย์และทีมพยาบาล เพื่อให้สังเกตแนวโน้มอาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

มช.ร่วม รพ.พระมงกุฏ เปิดระบบ home isolation ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่าน LINE

การพัฒนาระบบยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากทีมนักพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ต่อยอดพัฒนาระบบการจองเตียงผู้ป่วยให้สามารถบริหารจัดการเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลผู้ป่วย home isolation ทั้งนี้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดระบบการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้และเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดระลอกใหม่ และด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมถึงความชำนาญด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างสูงสุด สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ และที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยดี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง