GISTDA ขยายขอบข่ายความแกร่งเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ

10 มิ.ย. 2564 เวลา 11:09 น. 189

GISTDA ต่อยอดองค์ความรู้ และผสานความร่วมมือ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมเสริมขีดความสามารถบุคลากร เตรียมคนรองรับอนาคต

10 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่  GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคุมถึงการทำงานภายใต้ความมือใน 3 ด้าน ได้แก่

1. บูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อนาคต ต่อยอดสู่อาชีพ 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย  
3. ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน 

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังร่วมหารือถึงแนวทางและกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อเป็นบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศต่อไปในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง