“ดีจีเอ” รุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ DGTI-Con 2021

08 มิ.ย. 2564 เวลา 12:51 น. 185

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร, หรือ DGA เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติThe International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ โดยเปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021)  เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างนักวิจัย หรือนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

“ดีจีเอ” รุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ DGTI-Con 2021

โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ใน 5  สาขา  ดังนี้

1.           เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ (Technology for Public Sector)

2.           การเกษตรและความยั่งยืน (Agricultural and Sustainability)

3.           การบริการและสวัสดิการสังคม (Services and Welfare)

4.           วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises SME)

5.           การศึกษายุคดิจิทัล (Smart Education)

 

ดร,สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและต่างประทศ จะถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติ DGTI-Con 2021 ครั้งนี้ และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology         

โดยกำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2564

“ดีจีเอ” รุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ DGTI-Con 2021

 

สำหรับงานประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) นั้น จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/AIGOVCENTER ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con หรือ Email: [email protected]