"สมาคมเพื่อนชุมชน"หนุนผู้ประกอบการรุกดันระยองสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

28 พ.ย. 2566 | 01:39 น.

"สมาคมเพื่อนชุมชน"หนุนผู้ประกอบการรุกดันระยองสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เดินหน้าจับมือ กนอ. แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการ

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนได้ดำเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการของตน

ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับนโยบายของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยองในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวผ่านการจัดประชุมสัมมนาเรื่องเครื่องมือ กลไก และเทคโนโลยี ในการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ 

"สมาคมเพื่อนชุมชน"หนุนผู้ประกอบการรุกดันระยองสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาร่วมกันในปัจจุบัน 

รวมถึงผลักดันการทำงานให้สอดคล้องกับแผนของคณะทำงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักของสมาคมฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในฐานะคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

และมุ่งสู่ Net Zero ตามที่หลายๆ โรงงานได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ รวมถึงร่วมกันมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป